Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel/fax 222 221 652
Aktuální číslo | Vyhledávání | Archiv | Redakční rada | Předplatné | Pokyny pro přispěvatele

 

ČESKOSLOVENSKÁ PSYCHOLOGIE
ISSN 0009-062X (print)
ISSN 1804-6436 (online)

PROHLÁŠENÍ O ETICE PUBLIKOVÁNÍ

Všechny strany, které se podílejí na publikování – vydavatel, editor (editoři), recenzenti a autoři – musí dodržovat standardy etického chování. Československá psychologie a její vydavatel, Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., se řídí Kodexem chování a směrnicemi osvědčených postupů pro editory časopisů Výboru pro publikační etiku (COPE) a Kodexem chování pro vydavatele časopisů Výboru pro publikační etiku.

POKYNY PRO PŘISPĚVATELE

Guidelines for contributors in English - PDF download

Časopis Československá psychologie otiskuje výhradně původní, jinde nepublikované a jinému subjektu nenabídnuté práce z oblasti psychologické teorie, metodologie, výzkumu a praxe. Pozitivně recenzované a redakční radou přijaté práce jsou zařazeny do příslušných rubrik (např. teoretické studie, výzkumné studie, přehledové studie, metodické studie, předběžná sdělení, diskuse, úvahy, příspěvky z jednotlivých oblastí praxe (např. z klinické praxe), zprávy, recenze.

Příspěvky procházejí recenzním řízením; recenze jsou autorovi/autorce zaslány. Upravuje-li autor/autorka příspěvek podle oponentního posudku, je povinen/povinna na něj písemně reagovat, které připomínky přijal/a a které do nového znění příspěvku nezapracoval/a, příp. se kterými nesouhlasí.
Autor/autorka práce nabídnuté k publikování je vyrozuměn/a o jejím přijetí či zamítnutí. Redakce si vyhrazuje právo krátit rukopis a provádět redakční úpravy. Korektury jsou autorům zasílány v tištěné podobě a provedené je nutno vrátit redakci obratem. Podstatné změny v textu i v přílohách lze učinit jen se souhlasem redakce. Korespondující autor/autorka je povinen/povinna poskytnout redakci poštovní adresu, na kterou mají být korektury zaslány.

Příprava rukopisu

Podmínkou pro přijetí je jasná a přehledná formulace myšlenek a úprava rukopisu podle těchto pokynů:

U původních článků empirické povahy je třeba dodržet tuto strukturu: a) Problém, b) Metoda, c) Výsledky, d) Diskuse, e) Závěr, f) Seznam max. 50 literárních odkazů (pod názvem Literatura), g) Souhrn, který nesmí být psán v první osobě, v češtině a v angličtině, h) Klíčové termíny v češtině a v angličtině.

Souhrn u neempirických studií by neměl přesahovat 300 slov. U výzkumných a metodických studií se od autorů požaduje následující struktura anglického souhrnu: 1. Objectives, 2. Sample and setting, 3. Hypotheses, 4. Statistical analysis, 5. Results, 6. Study limitation. Souhrn nesmí přesáhnout jednu tiskovou stranu, tj. 1800 (60 x 30) znaků. Analogickou strukturu má i český souhrn.
Metodologické požadavky na výzkumné studie [ke stažení].

Rukopis článku v rozsahu maximálně 25 normovaných stran (30 řádků po 60 znacích), tj. 45 tisíc znaků (včetně mezer) včetně literatury, je třeba napsat v textovém editoru MS WORD (přibližně 60 znaků na řádek, řádkování 2, font 12). Text je nutno psát volně, bez tzv. tvrdých okrajů; nový odstavec je třeba začínat od kraje a končit úhozem klávesy „ENTER “ („ENTER “ prosíme používat pouze takto na konci odstavce). Na zvláštní strany patří český a anglický souhrn spolu s 3–5 klíčovými termíny, tabulky (maximálně 5), grafy (maximálně 3) a obrázky (maximálně 3). Nadpisy článků nebo jejich částí se píší od levého okraje; nepodtrhávají se, odlišují se od textu pouze vynecháním řádku. Rukopis by měl být napsán bez podtrhávání. Poznámky pod čarou se označují arabskými číslicemi připojenými k patřičnému místu v textu; číslují se průběžně v celé práci. Umístění tabulek a obrázků se vyznačí na žádaném místě v textu poznámkou (tab. nebo obr.) a pořadovým číslem. Tabulky a obrázky se číslují zvlášť arabskými číslicemi a jsou umístěny na zvláštních stranách na konci rukopisu. Označení, číslo, název a případný vysvětlující text se píše přímo u tabulek. V tabulkách se v popisech proměnných a v nadpisech nepoužívá tučné či polotučné písmo a silné čáry. Obrázky a grafy je potřeba umístit do samostatných souborů. Pro rastrové obrázky jsou preferovány formáty TIFF či PNG v rozlišení 300 DPI, pro vektorové formát EPS. Možno použít i formát PDF. Obrázky i grafy je třeba připravit černobíle.

Literární odkazy na citované práce se uvádějí příjmením autora a rokem vydání citované práce v závorce. Jméno autora a rok vydání práce se odděluje čárkou. Např. (Köhler, 1934). V případě přímé citace je třeba také uvést stranu. Odkazy na více prací se oddělují středníkem a řadí podle abecedy. U  publikací dvou až tří autorů se uvádějí v odkazech všichni autoři. Jejich jména jsou oddělena čárkou. Je-li autorů více než tři, uvádí se jméno prvního autora, za které se připojí „et al.“ (V textu příspěvku je možné též užít spojení  „a kol.“) Nepřímé (zprostředkované) citace se uvádějí jménem autora/autorů, ročníkem a odkazem na původní zdroj, např. (James, 1890, podle Hoskovec, 1992). V seznamu literatury se uvádí pouze zdroj, ze kterého autor příspěvku čerpal (v našem příkladu pouze Hoskovec, J.). Bližší informace o citacích uvádíme níže – Citace literatury.

V úplném seznamu literatury, uvedeném na konci článku, jsou práce uvedeny v abecedním pořadí uspořádaném podle příjmení autorů. Seznam obsahuje jen citované publikace a nečísluje se. Uvádí-li autor více prací od téhož autora, jsou uspořádány podle roku vydání těchto prací, tj. od nejstarších k nejnovějším. Práce, které mají více autorů, se zařazují až za práce, které pocházejí od jednoho autora. U prací více než šesti autorů se v citaci uvede příjmením a iniciálami prvních šest autorů, po uvedení šestého autora se připojí „et al.“. Autoři ani názvy děl se nepodtrhávají a píší se standardním písmem. V anglických citacích je třeba na počátku slov (nejde-li o názvy) používat pouze malá písmena! V literárních odkazech a v seznamu literatury je nutné uvádět pouze veřejně dostupné zdroje, nikoli např. nepublikované studie, interní tisky nebo tzv. ústní sdělení. Označení "osobní sdělení" lze uvést v textu v závorce za jménem, v seznamu literatury se však neuvádí. DOI se v seznamu literatury neuvádí.

 

Elektronický publikační systém

Připravené rukopisy příspěvků – kromě příspěvků určených do rubrik Zprávy a Recenze, které se zasílají přímo na elektronickou adresu redakce – se redakci zasílají prostřednictvím elektronického publikačního systému pro recenzní řízení ScholarOne Manuscripts. Autoři vkládají své příspěvky na webové adrese http://mc.manuscriptcentral.com/cesk_psychol

Po zadání této adresy se objeví vstupní stránka systému ScholarOne Manuscripts, na které je třeba se zaregistrovat výběrem varianty „Register Here“ pod otázkou „New User?“

Registrace probíhá v několika anglicky popsaných krocích: 1. E-mail / Name, 2. Address, 3. User ID & Password. Všechny položky ve všech třech krocích označené „req.“ (tj. required) jsou systémem vyžadovány. Fáze registrace autorů není určena pro vkládání rukopisů. Po úspěšné registraci, resp. vytvoření nového autorského účtu, je možné vstoupit do autorského centra („Author Center“) na stránce http://mc.manuscriptcentral.com/cesk_psychol a nabídnout nový rukopis k publikaci v časopisu Československá psychologie. V dialogovém režimu je třeba vyplnit tyto body:

1. Type, Title, & Abstract, 2. Attributes, 3. Authors & Institutions, 4. Details & Comments, 5. File Upload, 6. Review & Submit.

Délka souhrnu článku je omezena – s výjimkou výzkumných studií – na 300 slov. Systém dále vyžaduje, aby si autorky a autoři vybrali buď z nabízených klíčových slov, která charakterizují psychologické disciplíny a jednotlivé klíčové oblasti psychologie, nebo zvolili variantu „case sensitive“ a zadali vlastní klíčová slova.

V bodě 5. nahrávají autoři a autorky své soubory (text příspěvku a event. soubor s tabulkami nebo obrázky). V názvu souborů je třeba nepoužívat českou / slovenskou diakritiku ani nenechávat mezery.
Příklad názvu: mentalni_reprezentace.docx

V případě jakýchkoli potíží s vložením původního příspěvku do elektronického publikačního systému se prosím obraťte e-mailem na výkonnou redakci časopisu Československá psychologie na adresu redakce@praha.psu.cas.cz

 

Citace literatury

a) citace knihy: příjmení autora, čárka, iniciály rodného jména, tečka, rok vydání (do závorky), dvojtečka, název publikace (v jazyce a pravopisu díla, v latince), tečka, místo, čárka, nakladatelství, tečka.

PŘÍKLAD:
Vachek, J. (1973): Written language. The Hague, Mouton.

 

b) citace kapitoly v knize či stati ve sborníku: příjmení autora, čárka, iniciály rodného jména s tečkami, rok vydání (do závorky), dvojtečka, název stati (v angličtině malá počáteční písmena), tečka, uvést „In:“, editor sborníku – tj. příjmení, čárka, iniciály rodného jména, tečka (do závorky uvést „Ed.“, nebo „Eds.“, je-li editorů více než jeden), čárka – název sborníku, čárka, místo, čárka, nakladatelství, stránkový údaj.

PŘÍKLAD:
Frazer, B. (1981): On apologizing. In: Coulmans, F. (Ed.), Conversational routine. The Hague, Mouton, 259-271.

 

c) citace editované knihy/sborníku se uvádí pod jménem editora, podobně jako citace knihy (pouze je za jménem autora uvedeno „(Ed.)“ nebo „(Eds.)“, je-li autorů více.

PŘÍKLAD:
Coulmans, F. (Ed.) (1981): Conversational routine. The Hague, Mouton.

 

d) citace stati v časopisu: 1) příjmení autora, čárka, iniciály rodného jména s tečkami, rok vydání (do závorky), dvojtečka, název příspěvku (v angličtině malá počáteční písmena), tečka, název časopisu (nebo jeho ustálená zkratka; v angličtině velká počáteční písmena), ročník, čárka, stránkový údaj, tečka.

PŘÍKLAD:
Plaňava, I. (1994): Komponenty a procesy fungující rodiny a manželství. Československá psychologie, 38, 1-14.

Carey, S. (1985): Conceptual change in childhood. Cognitive Psychology, 24, 21-43.

Čísla časopisu se uvádějí jen tehdy, není-li ročník stránkován průběžně, a to za číslem ročníku, oddělená čárkou.
PŘÍKLAD:
Carey, S. (1985): Conceptual change in childhood. Cognitive Psychology, 24, 1, 21-43.

 

e) citace stati uvedené na internetu: viz d) citace stati s tím, že na konci citace je uvedena adresa webové stránky.

PŘÍKLAD:
Sedláková, M. (2000): Folková (laická psychologie). Její předmět, funkce a vztah k vědecké psychologii. [Vyhledáno na http://www.cas.cz/cz/PSU.html]

 

Zápis literatury odpovídající 6. edici formátu APA bude redakcí rovněž akceptován.