Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Zámerné rozvíjanie detskej tvorivosti: Korelácie s anxietou
Na letnom tábore s programom zameraným na všestranné rozvíjanie osobnosti 5-9 ročných detí, najmä na stimuláciu ich tvorivosti, zisťovali autori aj vzťah tvorivosti a jej rozvoja k faktorom anxiety a k niektorým osobnostným charakteristikám matiek. Preuzkázala sa potreba optimálnej miery aktivácie pre tvorivé výkony. Ak túto aktiváciu vyjadríme v mierach anxiety, optimu zodpovedala úroveň nižšieho priemeru (4. sten). Rýchlejší rozvoj tvorivosti bol zaznamenaný u detí, u ktorých súbežne dochádzalo k optimalizácii aktivačnej úrovne anxiety, a u detí, ktorých matky boli inteligentnejšie, tvorivejšie, introvertovanejšie a relatívne anxióznejšie (nie však nad hranicu normy).
Klíčová slova: rozvoj tvořivosti, anxieta, děti a rodiče
Dočkal, Vladimír - Matejík, Miroslav (1996). Zámerné rozvíjanie detskej tvorivosti: Korelácie s anxietou. Československá psychologie, 40(1), 1-13.

Abstract not available.
Keywords: creativity development, anxiety, children and parents