Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologie metafory I: Metafora z hlediska psychologie nevědomí, neobehaviorismu a neogestaltismu
Článek je první částí studie, jejímž cílem je přiblížit psychologickou problematiku metafory z hlediska některých směrů psychologie 20. Století, konkrétně psychoanalýzy, psychologie archetypů, neobehaviorismu, neogestaltismu a kognitivní psychologie. V první kapitole jsou jako možný referenční rámec uvedeny dva různé způsoby chápání metafory - tradiční pojetí vycházející z Aristotela a interakční pojetí I. A. Richardse a M. Blacka. Toto východisko je doplněno vymezením třech úrovní metafor. Ve druhé kapitole je pojednáno o metafoře z hlediska psychologie nevědomí. Jsou zde stručně uvedeny psychoanalytické teorie metafory, navazující na práce S. Freuda, větší prostor je poté věnován pojetí J. Hillmana, vycházejícího z analytické psychologie C. G. Junga. Třetí kapitola se zabývá metaforou z hlediska neobehaviorismu a neogestaltismu. Je zde věnována pozornost teoriím B. F. Skinnera, C. E. Osgooda, S. E. Asche, H. Wernera a R. Arnheima.
Klíčová slova: metafora, psychoanalýza, psychologie archetypů, neobehaviorismus, neogestaltismus
Chrz, Vladimír (1996). Psychologie metafory I: Metafora z hlediska psychologie nevědomí, neobehaviorismu a neogestaltismu. Československá psychologie, 40(2), 103-114.

Abstract not available.
Keywords: metaphor, psychoanalysis, archetypal psychology, neobehaviorism, neogestaltism