Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Multidimenzionálna analýza súvislostí medzi stratégiami správania v náročných životných situáciách a črtami interpersonálneho správania
Príspevok približuje výsledky analýzy vzájomných vzťahov stragégií správania v náročných životných situáciách a čàt interpersonálneho správania. Na ich meranie boli použité metodiky, konštruované na princípoch interakčného prístupu, tj. cieľové správanie bolo sledované prostredníctvom prezentácie série roznych, systematicky variovaných situácií. Okrem štatisticky signifikantných vzťahov medzi stratégiami (únikovou, zameranou na sociálnu podporu a zameranú na samostatné riešenie) a črtami interpersonálneho správania sa ukázali významné, povahou situácie podmienené behaviorálne prejavy, ktoré dokumentujú produktívnosť nástrojov uvedeného typu, nielen pre potreby výskumu, ale aj pri aplikácii v diagnostickej praxi.
Klíčová slova: interpersonální kruh, náročné životní situace, strategie chování
Výrost, Jozef (1998). Multidimenzionálna analýza súvislostí medzi stratégiami správania v náročných životných situáciách a črtami interpersonálneho správania. Československá psychologie, 42(1), 21-31.

Abstract not available.
Keywords: interpersonal circle, demanding life situations, behavioural strategies