Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Individuálne rozdiely v inhibícii presvedčení pri sylogistickom usudzovaní
Cieľ. Cieľom práce bolo preskúmať individuálne rozdiely v inhibícii presvedčení pri sylogistickom usudzovaní. Bolo zisťované, do akej miery exekutívna inhibícia a kognitívna flexibilita prispievajú k schopnosti potláčať zavádzajúce intuitívne presvedčenia. Vychádzajúc z nedávneho výskumu Svedholm-Häkkinenovej (2015), bolo cieľom štúdie tiež preskúmať, či svoje presvedčenia pri riešení sylogistických úloh inhibujú všetci ľudia, alebo sú na tento postup odkázaní iba podpriemerne kognitívne disponovaní participanti.
Súbor a metóda. Výskumný súbor tvorilo 72 vysokoškolských študentov, ktorí riešili 8 konfliktných a nekonfliktných sylogistických úloh. Na zachytenie známok inhibície presvedčení boli použité úlohy lexikálneho rozhodovania, ktoré nasledovali ihneď po zodpovedaní každého sylogizmu. Parametrická go/no–go úloha bola využitá na zachytenie schopností exekutívnej inhibície a kognitívnej flexibility participantov.
Hypotézy. Na základe predchádzajúceho výskumu by participanti s vyššou mierou exekutívnych funkcií mali byť úspešnejší pri riešení konfliktných sylogistických úloh. Zároveň, hlavným predpokladom štúdie bolo, že na rozdiel od zvyšku vzorky, participanti s najvyššími schopnosťami exekutívnej inhibície a kognitívnej reflexie nebudú vykazovať žiadne známky inhibície presvedčení po riešení konfliktných sylogizmov.
Štatistická analýza. Na vyhodnotenie úlohy exekutívnych funkcií pri odolávaní zaujatosti presvedčenia bola použitá korelačná analýza. Na overenie hypotézy, že známky inhibície presvedčení budú prítomné iba u participantov s podpriemernými exekutívnymi schopnosťami, bola využitá zmiešaná analýza variancie a výpočet hodnoty Bayesovho faktoru, ktorý slúžil na vyčíslenie pravdepodobnosti platnosti nulovej hypotézy.
Výsledky. Zatiaľ čo medzi exekutívnou inhibíciou a schopnosťou riešiť konfliktné sylogizmy sa neobjavila významná korelácia, približne stredne silný vzťah sa preukázal v prípade kognitívnej flexibility. Zároveň, v rozpore so závermi Svedholm-Häkkinenovej (2015), výsledky štúdie naznačujú, že známky inhibície presvedčení pri riešení sylogistických úloh boli u exekutívne disponovanejších participantov prítomné rovnako, ako u zvyšku vzorky.
Limity štúdie. Výskumný súbor nie je reprezentatívnou vzorkou bežnej populácie. Na zachytenie exekutívnych funkcií bola namiesto modelovania štrukturálnymi rovnicami použitá jedna komplexná exekutívna úloha.
Klíčová slova: belief inhibition, syllogistic reasoning, individual differences, executive functions
Jakub Šrol (2018). Individuálne rozdiely v inhibícii presvedčení pri sylogistickom usudzovaní. Československá psychologie, 62(1), 1-15.

Individual differences in belief inhibition during syllogistic reasoning
Objectives. The aim of present study was to determine, whether executive inhibition and cognitive flexibility contribute to resisting belief bias in reasoning. It was also of interest to find out, whether all people inhibit their beliefs, or only cognitively less disposed participants depend on this process while solving syllogisms.
Sample and setting. Study sample consisted of 72 students, who were asked to solve 8 conflict and no–conflict syllogisms. To measure signs of belief inhibition participants were presented with lexical decision tasks after answering each syllogism. Parametric go/no–go task was used to assess participant,s executive skills.
Hypotheses. It was assumed that participants with higher executive skills will be more effective in solving conflict syllogisms. The main hypothesis was that in contrast with the rest of the sample, participants with most pronounced executive skills will not exhibit signs of belief inhibition after answering conflict tasks.
Statistical analysis. Correlation analysis was used to test the role of executive functions in resisting belief bias. To examine the hypothesis that signs of belief inhibition will only be present among participants with below-average executive skills, mixed ANOVA was employed, along with Bayes factor computation.
Results. Concerning relationship between executive functions and the ability to solve conflict syllogisms, correlation was found only in the case of cognitive flexibility. The results also showed that signs of belief inhibition were present in executively most gifted participants, as well as in the rest of the sample.
Study limitations. Study sample was not a representative sample of general population. One complex executive task was used instead of SEM approach to measure executive functioning.
Keywords: inhibícia presvedčení, sylogistické usudzovanie, individuálne rozdiely, exekutívne funkcie