Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Analýza projevů suicidálního chování u českých adolescentů: rizikové faktory pro suicidální myšlenky, plány a pokusy
Cíl. Cílem této studie bylo modelovat a odhadnout míru rizikových faktorů pro jednotlivé projevy suicidálního chování (myšlenky, plány a pokusy) u českých adolescentů.
Metody. Studie využívá vybraných dat (N = 5999) z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015, kam byly zařazeny otázky, mapující relevantní faktory pro suicidální chování (včetně expozice a zájem o publikované sebevraždy v médiích a expozice sebevraždě někoho blízkého v okolí adolescenta).
Výsledky. Analýza dat prostřednictvím binární vícerozměrné logistické regrese přinesla modely samostatně konstruované pro suicidální myšlenky, plány a pokusy (zvlášť pro chlapce a pro dívky), jež ukázaly, že tyto expozice jsou vedle vybraných indikátorů rizikového chování, jako jsou pravidelné denní kouření, spokojenost se vztahem k rodičům a sebevražda někoho blízkého v okolí, významnými prediktory suicidálního chování adolescentů.
Závěry. S ohledem na nalezené rizikové faktory by bylo vhodné, aby média při publikování následovala manuál prevence sebevražednosti pro novináře vytvořený pro tyto účely WHO a zároveň aby adolescenti byli vhodnou psychologickou a mediální výukou instruováni, jak s takovými informacemi nakládat.
Limity studie. Limity studie jsou vybraná věková kohorta, kde těžiště tvoří adolescenti ve věku 16 a 17 let, a metoda výběru proměnných do modelu, kde použitá metoda Forward LR více odpovídá cíli studie – nalezení co nejlepšího možného modelu při zachování multifaktoriální povahy suicidálních projevů chování.
Klíčová slova: suicidální chování, adolescent, ESPAD, imitace, média, kouření
Jitka Prajsová, Pavla Chomynová, Zuzana Dvořáková, Kateřina Příhodová, Ladislav Csémy (2018). Analýza projevů suicidálního chování u českých adolescentů: rizikové faktory pro suicidální myšlenky, plány a pokusy. Československá psychologie, 62(1), 16-31.

Analysis of the displays of suicidal behavior among Czech adolescents: risk factors for suicidal thoughts, plans, and attempts
Objectives. The goal of this analysis was to model and estimate the impact of risk factors for various types of suicidal behavior (thoughts, plans, and attempts) in Czech adolescents.
Sample and settings. Data (N=5999) were selected from the 2015 European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), and included questions mapping relevant risk factors for suicidal behavior (including exposure to suicide reported in the media with interest in it and exposure to suicide of a loved one).
Analysis. Binary multivariate logistic regression analyses revealed models that were individually designed for suicidal thoughts, plans, and attempts (separately for boys and girls), and that detected risk factors for each expression of suicidal behavior with varying degrees of severity. Each model was tested separately for boys and girls because of existing gender differences. A total of 9 models using SPSS 20 software were created.
Results. Analyses showed that the exposures are in addition to other selected risk indicators – daily smoking, satisfaction with a relationship to one´s parents, and the suicide of a loved one – significant predictors of suicidal behaviors in adolescents.
Conclusions. With regard to the resulting risk factors it would be appropriate for the media in publishing suicides to follow the manual concerning the prevention of suicide for journalist created by WHO and also to instruct adolescents in how to handle such information, for example through appropriate psychological and media education in school.
Study limitations. The limitations of the study include the selected age cohort, where the majority of the sample is between the ages of 16–17, the methodology related to the selection of variables, where the Forward LR method is more consistent with the study´s objective, which was finding the best possible model while preserving the multifactorial nature of suicidal behaviors.
Keywords: suicide behavior, adolescent, ESPAD, imitation, media, smoking