Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
The role of parental acceptance and rejection, trait anxiety and coping with adolescent depression
Objective. The purpose of this study was to examine the effects of parental acceptance and rejection, trait anxiety and coping on symptoms of depression in adolescents, as well as examine possible mediation effects.
Participants and setting. Study was conducted in a school setting during regular classes. A sample of 211 adolescents (ages 16 through 19) completed measures of parental acceptance and rejection, trait anxiety, coping and depression.
Hypothesis. It was assumed that parental acceptance and rejection as well as trait anxiety and coping will have an effect on symptoms of depression in adolescents and that parental acceptance and rejection will have both direct and indirect effects. Furthermore, it was assumed that there would be differences in the effects of mother’s and father’s acceptance and rejection.
Statistical analysis. Correlational and hierarchical regression analyses, as well as Hayes’s bootstrapping method for testing mediation were used.
Results. Results have shown that mother’s rejection and father’s acceptance had a significant effect on depression in the expected direction. After controlling for parental variables, trait anxiety predicted higher depression, and after controlling for both, coping predicted depression. Emotion focused coping and distraction predicted higher depression, while problem focused coping and social diversion predicted lower depression scores. Further analyses revealed that the effect of mother’s rejection on depression was mediated by emotion focused coping and distraction, and the effect of father’s acceptance was mediated by problem focused coping, while emotion and problem focused coping as well as social diversion mediated the relationship between trait anxiety and depression.
Study limitations. Correlational design and reliance on self-reported data in a non-clinical sample are limitations of this study.
Klíčová slova: parental acceptance and rejection, trait anxiety, coping, depression, adolescents
Ana Kurtović, Kristina Živković (2018). The role of parental acceptance and rejection, trait anxiety and coping with adolescent depression. Československá psychologie, 62(1), 32-46.

Role rodičovského přijetí a odmítnutí, rysová úzkost a zvládání adolescentní deprese
Cíl. Cílem studie bylo prozkoumat účinky rodičovského přijetí a odmítnutí, rysové úzkosti a zvládání na symptomech adolescentní deprese a přezkoumat možné zprostředkující efekty.
Soubor. Studie byla realizována ve školním prostředí během pravidelného vyučování. Soubor 211 adolescentů (ve věku od 16 do 19 let) vyplnil dotazníky měřící rodičovské přijetí a odmítnutí, rysovou úzkost a zvládání deprese.
Hypotéza. Předpokladem bylo, že rodičovské přijetí a odmítnutí, právě tak jako rysová úzkost a zvládání ovlivňují symptomy deprese u adolescentů a že rodičovské přijetí a odmítnutí mají jak přímé, tak nepřímé účinky. Dalším předpokladem bylo, že existují rozdíly ve účincích mateřského a otcovského přijetí a odmítnutí.
Statistická analýza. Byl použity korelační analýza a hierarchická regresní analýza a Hayesova metoda odhadu charakteristik pomocí náhodného vzorkování s nahrazením (bootstrapping) pro testování mediace.
Výsledky. Výsledky ukázaly, že mateřské odmítnutí a otcovské přijetí má významný dopad na depresi v očekávaném směru. Při kontrole rodičovských proměnných rysová úzkost predikovala vyšší depresi a při kontrole jak rodičovských proměnných, tak rysové úzkosti, zvládání predikovalo depresi. Zvládání zaměřené na emoce a rozptylování predikovaly vyšší depresi, zatímco zvládání zaměřené na problém a společenské rozptylování predikovaly nižší skóry deprese. Další analýzy ukázaly, že účinek mateřského odmítnutí na depresi byl zprostředkován zvládáním zaměřeným na emoce a rozptylováním a účinek otcovského přijetí byl zprostředkován zvládáním zaměřeným na problém, zatímco zvládání zaměřené na emoce a problém, právě tak jako společenské rozptylování, zprostředkovávaly vztah mezi rysovou úzkostí a depresí.
Omezení studie. Spočívají v korelačním designu a ve spolehnutí se na data z výpovědí o sobě u neklinického souboru.
Keywords: rodičovské přijetí a odmítnutí, rysová úzkost, zvládání, deprese, adolescenti