Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Bussův-Perryho dotazník obecné agresivity (BPAQ-SF): národní normy českých adolescentů
Záměr. Cílem studie bylo (a) ověření základních psychometrických vlastností BPAQ-SF, (b) vytvoření norem nástroje stratifikovaných dle věku a pohlaví na podkladě odpovědí českých adolescentů.
Soubor a procedura. Data byla získána od reprezentativního vzorku 7981 (chlapci/dívky: 4368/3613) českých školáků ve věkovém intervalu 13–17 let.
Výsledky. Nástroj byl testován z hlediska faktorové struktury, vnitřní konzistence a vlastností jednotlivých položek, vše s ohledem na věk a pohlaví respondentů. Normy, vytvořené pro chlapce i dívky a stratifikované dle věku a pohlaví, jsou prezentované v percentilovém formátu spolu s 95 % CI.
Omezení studie. Nálezy se opírají o autoreferenční data, shromážděná ve školním prostředí.
Klíčová slova: agrese, BPAQ-SF, normy, adolescenti
Lydie Tišanská, Jiří Kožený (2018). Bussův-Perryho dotazník obecné agresivity (BPAQ-SF): národní normy českých adolescentů. Československá psychologie, 62(1), 47-58.

Buss/Perry questionnaire of general aggression (BPAQ-SF): National norms of Czech adolescents
Objectives. The purpose of this paper was (a) verification of basic psychometric attributes of the BPAQ-SF; (b) construction of norms for Czech adolescents stratified according to age and gender.
Subjects and settings. Responses were obtained from a representative sample of 7981 (boys/ girls: 4368/3613) Czech schoolchildren between 13 and 17 years.
Results. The instrument was tested from the viewpoint of factor structure, inner consistency, items attributes, taking age and gender into consideration. Norms, constructed for boys, girls and stratified according to age and gender, are presented in percentile format with 95 % CI.
Study limitation. The findings are based on selfreported data and collected in school environment.
Keywords: aggression, BPAQ – SF, norms, adolescents