Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Zmeny a stabilita v rodinných procesoch v priebehu skorej adolescencie
Teoretické východiská. Adolescencia je charakterizovaná významnými zmenami v mnohých aspektoch vývinu dospievajúcich. Štúdie zamerané na zmeny v rodinných procesoch a vzťahy medzi adolescentom a rodičmi však nie sú časté. Zároveň sa javí byť dôležité zamerať pozornosť podrobnejšie na obdobie skorej adolescencie.
Výskumný súbor. Päť vĺn zberu údajov bolo uskutočnených medzi 497 adolescentmi (priemerný vek v T1 11,52 rokov, priemerný vek v T5 13,09 rokov; 59,4 % dievčat).
Hypotéza. Hlavným cieľom práce bolo sledovať zmeny v niektorých rodinných procesoch z pohľadu adolescentov medzi 11,5tym a 13tym rokom. Očakávané bolo zhoršenie v emocionálnej dimenzii rodinných procesov a v rodičovskej informovanosti, a naopak zvýšenie percipovanej behaviorálnej kontroly rodičov. Štatistické analýzy. Zmeny v priebehu 5 vĺn zberu boli sledované pomocou lineárnych zmiešaných modelov.
Výsledky. Výsledky lineárnych zmiešaných modelov poukazujú na signifikantný pokles v spokojnosti so vzťahom s matkou (F = 14,15; p ≤ 0,001), otcom (F = 4,6; p ≤ 0,01), podporných vzťahoch (F = 6,01; p ≤ 0,01) a zmysluplnej participácii (F = 8,04; p ≤ 0,001), bez interakčného efektu s rodom. V ostatných premenných nebola zaznamenaná štatisticky významná zmena.
Limity. Štúdia je zameraná len na čiastkové aspekty rodinných procesov tak, ako ich vnímajú adolescenti. Zaujímavým by bolo zamerať sa na ďalšie rodinné procesy, ako i získať údaje od rodičov.
Klíčová slova: skorá adolescencia, rodinné procesy, vývinové zmeny
Mária Bačíková, Lucia Hricová, Oľga Orosová (2018). Zmeny a stabilita v rodinných procesoch v priebehu skorej adolescencie. Československá psychologie, 62(3), 197-211.

Changes and stability in family processes in early adolescence
Objectives. Adolescence is a period characterized by huge changes in most aspects of adolescents’ development. However, research on the changes in family processes and parent-adolescent relationships has not been very frequent. Moreover, a closer look at the developmental changes within the specific period of early adolescence is needed.
Sample. A five wave longitudinal study was performed with 497 adolescents (T1 mean age 11.52; T5 mean age 13.09; 59.4 % of girls).
Hypotheses. This study aims to examine the changes in several family processes in adolescents between the ages of 11.5 and 13. A decrease in the emotional dimension of family processes and in parental knowledge and an increase in behavioural control is expected.
Statistical analysis. The changes in family processes were studied using Linear mixed models (LMM) in SPSS.
Results. The LMM with longitudinal data revealed the following results: a significant decrease in satisfaction with the relationship with mother (F=14.15, p≤.000), father (F=4.6, p≤.01), caring relationships (F=6.01, p≤.01) and opportunities for meaningful participation (F=8.04, p≤.001) with no interaction effect of gender.
Limits. The study only focuses on partial aspects of family processes as perceived by adolescents. A focus on other family processes as well as data received from parents would be interesting.
Keywords: early adolescence, family processes, developmental changes