Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Kognitívny deficit u pacientov so schizofréniou
Autori sa v prehľadovej práci zameriavajú na priblíženie aktuálnych poznatkov v oblasti kognitívneho deficitu, ktorý je prítomný u pacientov so schizofréniou. Uvádzajú charakteristiku kognitívneho deficitu, jeho neurobiologický základ a taktiež zhodnotenie jeho závažnosti, vzťah k priebehu a symptómom poruchy. Opisujú prístup klinickej neuropsychológie a novších postupov v rámci kognitívnych neurovied k jeho skúmaniu. V závere sa venujú aktuálnym možnostiam ako ovplyvniť kognitívny deficit, či už prostredníctvom psychofarmakologických postupov, alebo prostredníctvom kognitívnej remediácie.
Klíčová slova: schizofrénia, kognícia, deficit
Michal Hajdúk, Ján Pečeňák (2018). Kognitívny deficit u pacientov so schizofréniou. Československá psychologie, 62(3), 231-243.

Cognitive deficit in patients with schizophrenia
The aim of the review article is to provide recent empirical evidence about cognitive deficit in patients with schizophrenia. Authors characterized cognitive deficit, analysed neurobiological basis and assessment of deficit severity, relationships to course of illness and symptoms of disorder. Approach of clinical neuropsychology is compared to current approach based on the cognitive neuroscience. Last part of the article is devoted to the topic of rehabilitation and treatment of cognitive deficit through the psychopharmacological intervention and cognitive remediation.
Keywords: schizophrenia, cognition, deficit