Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Development of mindfulness in relational context: construction and validation of relational mindfulness training (RMT)
Objectives. The application of mindfulness at work has experienced growing demand in recent years. This progress also brings new challenges for the field, such as the necessity to respect the dynamic environment of contemporary organizations and moving mindfulness practice closer to the social interactions. The authors created Relational Mindfulness Training (RMT), an 8-week mindfulness-based intervention, in order to address the lack of evidence in the field of relational mindfulness.
Sample and setting. The study has examined the effects of RMT intervention on the sample of 66 students. The first measurement occurred one week prior to the start of intervention (T1). The second measurement occurred one week after the end of intervention (T2).
Hypotheses. It was hypothesized that the participation in RMT would have positive significant effects on mindfulness, self-compassion, authentic leadership and empathic accuracy.
Statistical analysis. The analysis of variance was used to access the differences between the experimental and control group between T1 and T2 and the paired sample t-test was used to assess the effects within both groups between T1 and T2.
Results. The findings suggest that training in relational mindfulness may enhance the curriculum of management education. RMT showed a significant positive effect on mindfulness, selfcompassion and authentic leadership. This study is, according to the authors knowledge, the first one that validates the effects of a relationalbased mindfulness program in management education and the first one to validate the effects of MBI in the Czech Republic.
Study limitation. Most variables in the study were assessed by self-report questionnaires, however most common questionnaires in the field were used. The study was also not fully blinded and thus it might have been possibly biased by placebo or experimenter effect.
Klíčová slova: mindfulness, relational mindfulness training, self-compassion, authentic leadership, empathic accuracy
Marek Vich, Martin Lukeš (2018). Development of mindfulness in relational context: construction and validation of relational mindfulness training (RMT). Československá psychologie, 62(3), 244-257.

Rozvoj všímavosti v kontextu mezilidských vztahů: Vytvoření a ověření programu Relational Mindfulness Training ( RMT)
Cíle. Aplikace všímavosti na pracovišti zaznamenala zvýšenou poptávku v posledních letech. Tento rozvíjející se obor však zaznamenává nové výzvy, které souvisí především s potřebou respektovat dynamické podmínky současných organizací a vnést praxi všímavosti do mezilidských interakcí. Autoři proto vytvořili Relational Mindfulness Training (RMT), osmitýdenní intervenci založenou na všímavosti, aby podpořili výzkum v oblasti všímavosti ve vztazích.
Metoda. Studie zkoumala efekty RMT na souboru 66 studentů. První měření (T1) proběhlo jeden týden před zahájením intervence, druhé měření (T2) proběhlo jeden týden po skončení intervence.
Hypotézy. Autoři přepokládali, že účast v R MT bude mít pozitivní signifikantní vliv na úroveň všímavosti, sebe-laskavosti, autentického leadershipu a empatické přesnosti.
Statistická analýza. Analýza rozptylu byla vyžita pro porovnání kontrolní a experimentální skupiny mezi časy T1 a T2. Párové t-testy byly využity pro analýzu efektů mezi T1 a T2 uvnitř obou skupin.
Výsledky. Výsledky naznačují, že výcvik ve vztahové všímavosti může pomoci zlepšit osnovy manažerských oborů. Účast v R MT vykázala signifikantní pozitivní efekt na úroveň všímavosti, sebe-laskavosti a autentického leadershipu. Dle informací autorů je tato studie první, která ověřuje efekty intervence založené na vztahové všímavosti v manažerském vzdělávání a také první, která ověřuje efekty intervence založené na všímavosti v České republice.
Limity. Většina proměnných v této studii byla měřena pomocí sebehodnotících dotazníkových metod, v rámci této studie však byly využity nejběžnější metody z oboru všímavosti. Studie také nebyla double-blinded a díky tomu mohlo v rámci studie dojít ke zkreslení vlivem placebo efektu či efektu experimentátora.
Keywords: všímavost, trénink vztahové všímavosti, sebe-laskavost, autentický leadership, empatická přesnost