Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Attachment ve vztahu k míře resilience a naděje v dospělosti
Záměry. Cílem studie bylo zjištění souvislostí mezi charakteristikami vztahové vazby v dospělosti (vztahovou úzkostností a vyhýbavostí), nadějí a resiliencí (zkoumanou z hlediska konceptů smysl pro koherenci a lokalizace kontroly).
Soubor a procedura. Výzkum byl proveden formou online dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 84 respondentů, 67 % žen a 33 % mužů, ve věku od 17 do 72 let. Respondenti vyplnili českou verzi škály Experiences in Close Relationships (ECR ), škály Internality-Externality (I-E), dotazníku Sense of Coherence (SOC ) a škály naděje.
Statistická analýza. Ke zpracování získaných dat byly použity metody deskriptivní statistiky, Cronbachovo alfa, neparametrická Spearmanova korelace a vícenásobná lineární regrese.
Výsledky. Výsledky prokázaly negativní korelaci mezi vnitřní lokalizací kontroly a vztahovou úzkostností, negativní korelaci mezi smyslem pro koherenci a vztahovou úzkostností i vyhýbavostí. Podobně vypovídají o negativní korelaci mezi nadějí a vztahovou úzkostností i vyhýbavostí. Pomocí regresních modelů bylo zjištěno, že prediktory vztahová úzkostnost a vyhýbavost vysvětlují 56 % variability celkového skóre smyslu pro koherenci a 35 % variability celkového skóre naděje.
Omezení studie. Nereprezentativní výzkumný soubor ve velikosti (N = 84) s podstatně větším zastoupením žen než mužů. Ne všechny psychometrické nástroje použité v této studii byly v českém jazyce standardizovány. Testová baterie sestávala výhradně ze sebeposuzovacích škál.
Klíčová slova: attachment, vztahová vazba, naděje, resilience, smysl pro koherenci, lokalizace kontroly
Renata Herentinová, Roman Procházka (2018). Attachment ve vztahu k míře resilience a naděje v dospělosti. Československá psychologie, 62(3), 272-283.

Attachment in relation to resilience and hope in adulthood
Objectives. The aim of this study was to investigate the relationship between attachment in adulthood (attachment anxiety and avoidance), hope and resilience (concepts locus of control and sense of coherence).
Sample and setting. A total of 84 participants (67 % women and 33% men), age 17 to 72 years, completed an online survey consisting of the Czech vision of measures: the Experiences in Close Relationships Scale, Internal-External Scale, the Sense of Coherence Questionnaire and the Adult Hope Trait Scale.
Statistical analysis. Descriptive statistics, Cronbach’s alpha, nonparametric Spearman’s correlations and multiple linear regression were used. Results. The results showed a negative correlation between an internal locus of control and attachment anxiety, a negative correlation between a sense of coherence and attachment anxiety and attachment avoidance. There was a negative correlation between hope and attachment anxiety and attachment avoidance. Using regression models, it was shown that the predictors (attachment anxiety and attachment avoidance) explain 56 % of the variability of the sense of coherence total score and 35% of the variability of hope total score.
Study limitation. The study used a non-representative research sample, size N=84, with higher participation of women than men. Not all of the measures used in this study were standardised in the Czech condition. Only the self-report measures were used in this study.
Keywords: attachment, hope, resilience, sense of coherence, locus of control