Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Psychologické ukazatele Rosenzweigova obrázkově frustračního testu v souvislosti se změnami hormonálních hladin testosteronu a kortizolu
Problém. Studie ověřovala frustrační potenciál Rosenzweigova obrázkově frustračního testu (Rosenzweig picture frustration test) PFT (C-W) na pozadí změny sekrece hormonů testosteronu a kortizolu.
Soubor a procedura. Zkoumaný soubor byl tvořen mladými dospělými (N = 69) ve věku 21,8 let (minimum 19 let, maximum 28 let, SD = 2,01), kteří za kontrolovaných podmínek absolvovali administraci psychodiagnostických metod při intervalových salivačních odběrech ke stanovení dynamiky změn hormonální hladiny testosteronu a kortizolu.
Hypotézy. Stanovené hypotézy sledovaly, zda v experimentální skupině dochází k nárůstu hladiny testosteronu a kortizolu mezi odběry před a po administraci PFT (C-W) ve srovnání s kontrolní skupinou. Studie hledala souvislosti mezi směrem a typem agrese měřené testem PFT (C-W) a hladinou testosteronu (respektive kortizolu) před vyšetřením, a dále změnou hladin těchto hormonů v průběhu vyšetření.
Statistická analýza. Pro ověření hypotéz o rozdílech v hladinách hormonů u experimentální a kontrolní skupiny byl vytvořen statistický lineární model s náhodným faktorem. Souvislost mezi charakteristikami měřenými PFT (C-W) a hladinami hormonů nebo jejich změnou byla zkoumána pomocí parciálního korelačního koeficientu s ohledem na pohlaví. Využili jsme statistického prostředí R s knihovnami lme4.
Výsledky. Frustrační potenciál PFT (C-W) se pomocí měřených biomarkerů nepodařilo prokázat. Pro účely kontrolního testování byla vyvinuta verze PFT (C-W) – F, s úpravami verbálních podnětů a eliminací frustračního potenciálu. Verze PFT (C-W) – F vykazuje tendence k výraznějšímu frustračnímu potenciálu než původní metoda. Nenašli jsme také souvislost mezi hladinou testosteronu (respektive kortizolu) nebo její změnou v průběhu testování a charakteristikami měřenými PFT (C-W).
Omezení studie. Celkový počet participantů byl limitován náročností provedení biochemických analýz, zkoumaný vzorek není reprezentativní.
Klíčová slova: agresivita, testosteron, PFT-(CW)
Radko Obereignerů, Tomáš Krám, David Čáp, Daniel Dostál, Július Hodoši (2018). Psychologické ukazatele Rosenzweigova obrázkově frustračního testu v souvislosti se změnami hormonálních hladin testosteronu a kortizolu. Československá psychologie, 62(3), 284-295.

Psychological markers of the Rosenzweig Picture Frustration Test in association with the changes in hormone levels of testosterone and cortisol
Objectives. The aim of the study was to verify the frustration potential of the Rosenzweig picture frustration test, PFT (C-W), in the context of changes in the secretion of the hormones testosterone and cortisol.
Sample and setting. The study cohort consisted of young adults (N = 69) aged on average 21.8 years who were subjected to psychodiagnostic testing during interval saliva sampling to establish the dynamics of changes in hormone levels of testosterone and cortisol.
Hypotheses. There is an increase in the levels of testosterone and cortisol between samplings before and after the administration of PFT (C-W) in the experimental group in comparison with the control group. The study observes whether the participants in the experimental group exhibiting an increase in testosterone in samplings before and after the administration of PFT (CW) achieve a significantly higher PFT (C-W) scores than those who do not exhibit an increase in testosterone, and whether there is a positive correlation between the increase in testosterone level before and after the administration of PFT (C-W).
Statistical analysis. The values of the model parameters and their statistical significance were analysed in the environment of the statistical program R using the lme4 libraries, statistical Linear Mixed-Effects Model was used.
Results. The frustration potential of PFT (C-W) could not be demonstrated convincingly with the biomarkers measured. A separate version of PFT (C-W) – F was developed, with modifications of verbal stimuli in order to eliminate its frustration potential. The results suggest that PFT (C-W) – F displays a tendency to a more pronounced frustration potential than the original method.
Study limitation. The total number of participants was limited by the difficulty in performing biochemical analyses; the sample studied is not representative.
Keywords: aggressiveness, testosterone, PFT-(CW)