Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Stereotypy, morální normy a zobecněná předsudečnost
Cíle. Cílem práce je předložení původní teorie zobecněné předsudečnosti. Zobecněná předsudečnost je definována jako koherentní systém předsudečných postojů ke skupinám, které sdílejí společné jádro stereotypů. Tím je buď to, že vyžadují solidaritu, nebo že představují hrozbu.
Hypotézy. Byly testovány dvě hypotézy: (1) Liberální i konzervativní jedinci budou mít předsudečné postoje ke skupinám vyžadujícím solidaritu. Konzervativní jedinci budou zastávat názor, že by stát těmto skupinám neměl poskytovat pomoc, a jejich příslušníkům budou připisovat atributy, které odmítavé chování státu legitimizují. Liberální jedinci budou mít opačné názory. (2) Autoritářští i anarchističtí jedinci budou mít předsudečné postoje ke skupinám představujícím hrozbu. Autoritářští jedinci budou pokládat příslušníky těchto skupin za nebezpečné a budou odmítat jejich požadavky, které by vedly ke změně statu quo. Anarchističtí jedinci budou inklinovat k opačným názorům. Soubor a podmínky. Soubor dospělých respondentů (N = 184) vyplnil škály zobecněné předsudečnosti, autoritářství a konzervatismu. Jedna škála zobecněné předsudečnosti (solidarita) měřila postoje k narkomanům, bezdomovcům a k handicapovaným lidem, druhá škála (hrozba) postoje k imigrantům, Romům a homosexuálně orientovaným jedincům.
Statistické analýzy. Data byla nejprve analyzována metodou hlavních komponent. K testu hypotéz byly následně použity dvě série hierarchických regresních analýz.
Výsledky. Výsledky ukazují, že postoje k těmto trojicím skupin jsou poměrně koherentní a že – v souladu s hypotézami – v první škále zobecněné předsudečnosti vysvětluje signifikantní část proporce pouze škála konzervatismu, zatímco v druhé škále zobecněné předsudečnosti vysvětluje signifikantní část proporce pouze škála autoritářství.
Omezení. Zobecnitelnost výsledků je do určité míry limitována velikostí a složením zkoumaného souboru.
Klíčová slova: stereotyp, morální norma, konzervatismus, autoritářství, zobecněná předsudečnost
Karel Hnilica, Veronika Bartušková (2018). Stereotypy, morální normy a zobecněná předsudečnost. Československá psychologie, 62(4), 297-315.

Stereotypes, moral norms and generalized prejudice
Objectives. The study presents an original theory of generalized prejudice. Generalized prejudice is defined as a coherent system of prejudicial attitudes towards groups that share a common core of stereotypes. This is either that they require solidarity or that they pose a threat.
Hypotheses. (1) Both liberal and conservative individuals will have prejudicial attitudes towards groups requiring solidarity. Conservatives will be of the opinion that the state should not provide assistance to these groups because they do not deserve it (e.g., they are lazy). Liberals will have opposing views. (2) Both authoritarians and anarchists will have prejudicial attitudes towards groups posing a threat to society. Authoritarian individuals will regard the members of these groups as dangerous and will reject their demands that would lead to a change of status quo. Anarchist individuals will tend to the contrary.
Sample and settings. A sample of adult respondents (N = 184) filled two scales of generalized prejudice, a scale of authoritarianism and a scale of conservatism. One scale of generalized prejudice (solidarity) measured attitudes towards drug addicts, homeless people and disabled people, the second scale (threat) measured attitudes towards immigrants, Roma people and gay men. Statistical analyses. Data were submitted to principal component analyses and to two sets of hierarchical regression analyses.
Results. The results show that attitudes towards these set of groups are coherent. As expected the only significant predictor of the first scale of generalized prejudice (solidarity) was the scale of conservatism and the only significant predictor of the second scale of generalized prejudice (threat to society) was the scale of authoritarianism.
Study limitation. The size of the research sample sets limits to the generalizability of results.
Keywords: stereotype, moral norm, conservatism, authoritarianism, generalized prejudice