Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
České normy pro revidovaný Reyův auditorně-verbální test učení (RAVLT) pro populaci starších osob
Cíl. Cílem prezentované studie je poskytnout české normy pro revidovaný Reyův auditorně- -verbální test učení (RAVLT) pro populaci starších osob na základě demografických proměnných – věk, vzdělání a pohlaví.
Soubor. Soubor, který byl použit pro tuto normativní studii, obsahoval 361 zdravých starších osob ve věku 62 až 97 let (průměrný věk = 75,50 let; SD = 8,60). V souboru byl zahrnut přibližně stejný počet mužů a žen a osob s nižším a vyšším vzděláním. U všech osob byla splněna anamnestická i výkonová kritéria kognitivně zdravých jedinců. V rámci neuropsychologické baterie byl všem participantům administrován test RAVLT.
Analýza a výsledky. Autoři zjistili souvislost výkonu v RAVLT v kapacitě učení, retenci a rekognici s demografickými proměnnými – věk (rho = od -0,18 do -0,38; p < 0,001), vzdělání (rho = od 0,15 do 0,24; p < 0,01) a pohlaví (rpb = od 0,13 do 0,21; p < 0,05). Normativní údaje jsou poskytnuty ve formě regresních rovnic umožňujících exaktní výpočet výkonu daného jedince vzhledem k jeho demografickým údajům. Pro klinicky nejužívanější proměnné jsou přiloženy i percentilové normy dle věku (mladší – 62–74 let a starší – 75+ let) a vzdělání (nižší a vyšší vzdělání). V neposlední řadě byla provedena analýza hlavních komponent, která prokázala dvoufaktorovou strukturu testu.
Omezení. Hlavním omezením předkládané studie je použití techniky nenáhodného výběru souboru. Tato technika výběru souboru byla zvolena z důvodu finanční a organizační realizovatelnosti. Postup odpovídá reálné praxi při získávání normativních dat.
Klíčová slova: paměť, normy, stárnutí, senioři
Zuzana Frydrychová, Miloslav Kopeček, Ondřej Bezdíček, Hana Štěpánková Georgi (2018). České normy pro revidovaný Reyův auditorně-verbální test učení (RAVLT) pro populaci starších osob. Československá psychologie, 62(4), 330-349.

Czech normative study of the revised Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) in older adults
Objectives. The goal of the present study is to provide normative data stratified by age, education and gender for the revised Rey Auditory Verbal Learning test (RAVLT) in older adults.
Sample and settings. The normative sample consisted of 361 healthy older persons from 62 to 97 years of age (mean age = 75.50; SD = 8.60) and approximately of equal number of men and women, and people with lower and higher levels of education. All participants met the anamnestic and performance criteria for cognitively healthy population. They were assessed with RAVLT as a part of neuropsychological battery.
Analysis and results. The authors found that performance in RAVLT total immediate recall, retention and recognition is related to age (rho = from -0.18 to -0.38; p<0.001), education (rho = from 0.15 to 0.24; p<0.01) and gender (rpb = from 0.13 to 0.21; p<0.05). Regression equations allow an exact calculation of individual's performance relative to demographic data. The most commonly used variables in clinical practice are provided in percentiles for two age groups (younger – 62–74 and older – 75+ older) separately and two groups according to education level (lower and higher). Principal component analysis showed two-factor test structure solution.
Study limitation. The main limitation of the study is a nonrandom selection of normative sample. This procedure was chosen because of financial and organizational feasibility, moreover it is commonly used in normative samples.
Keywords: memory, norms, aging, older adults