Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Nuda v edukačním kontextu: teoretické konceptualizace a výzkumné metody
Článek přináší přehled současného stavu poznání v oblasti školní nudy. Zaměřuje se na zmapování dosavadních teoretických konceptualizací nudy relevantních pro pedagogicko-psychologický výzkum a praxi. Diskutovány jsou možnosti empirického uchopení nudy ve školní realitě a představeny jsou konkrétní nástroje pro diagnostiku nudy využitelné v edukačním kontextu. V článku je dále pojednáno a zároveň otevřeno téma zvládání nudy ze strany jedince (boredom coping), včetně zhodnocení dosavadních pokusů o zkoumání této problematiky v kontextu školy. V závěru jsou nastíněny potřebné směry dalšího výzkumného bádání v oblasti nudy a jejího zvládání a možnosti využití těchto poznatků v pedagogicko-psychologické praxi.
Klíčová slova: nuda, školní nuda, diagnostika nudy, zvládání nudy, pedagogická psychologie
Isabella Pavelková, Denisa Urbanová (2018). Nuda v edukačním kontextu: teoretické konceptualizace a výzkumné metody. Československá psychologie, 62(4), 350-365.

Boredom in educational settings: theoretical conceptualisations and research methods
The aim of the article is to provide an overview of current state of knowledge in the field of boredom in educational settings. Theoretical conceptions that are relevant to the research and practice of educational psychology are presented and possibilities of empirical grasping of boredom in school context are discussed including the overview of relevant diagnostic measures. Article also concerns the issue of boredom coping at school and directions for future research are outlined.
Keywords: boredom, school boredom, boredom diagnostics, boredom coping, educational psychology