Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Morality stereotype content scale (MSCS): Rasch analysis and evidence of validity
The aim of this work was to develop a new scale, the Morality Stereotype Content Scale (MSCS), and to analyze its psychometric properties. The MSCS contains both positive and negative morality- specific attributes. MSCS utility stands out for its concision and its translation ease. The study was developed with the collaboration of a sample of 550 Spaniards (keeping with the composition, in age and gender, of the Spanish population). Stereotypes toward the Spanish Roma people were assessed. Polytomous Rasch model (rating scale model) was employed. The results showed MSCS good psychometric properties that support its use for monitoring of intergroup perceptions and the assessment of the effectiveness of such interventions aimed to reduce negative intergroup stereotypes, particularly in the Spanish and European context.
Klíčová slova: stereotypes, morality, scale, stereotype content, item response theory
Pablo Sayans-Jiménez, Isabel Cuadrado Guirado, Andrea Blanc Molina, Jorge Ordóñez-Carrasco, Antonio Rojas Tejada (2018). Morality stereotype content scale (MSCS): Rasch analysis and evidence of validity. Československá psychologie, 62(4), 366-381.

Škála obsahu mravních stereotypů (MSCS): Raschova analýza a doklad validity
Cílem bylo vyvinout novou škálu, Škálu obsahů mravních stereotypů (MSCS) a analyzovat její psychometrické vlastnosti. Škála obsahuje jak pozitivní, tak negativní morálně specifické atributy. Užitečnost škály je dána její koncizností a snadností jejího překladu. Validizační studie byla realizována s 550 Španěly při zachování poměrů složení španělské populace (zastoupení věku a pohlaví). Byly zjišťovány stereotypy vůči španělským Romům. Byl použit polytomický Raschův model (model posuzovací škály). Výsledky ukázaly dobré psychometrické vlastnosti škály, které ji doporučují pro monitorování meziskupinového vnímání a hodnocení efektivity intervencí zaměřených na redukci negativních meziskupinových stereotypů, zvláště ve španělském a evropském kontextu.
Keywords: stereotypy, morálka, škála, obsah stereotypu, teorie odpovědi na položku