Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Attachment styles and emotion regulation in students of pedagogical and non-pedagogical studies
In the present study, the attachment styles and the use of selected emotion regulation (ER) strategies among pedagogical students of primary education (n=116) and preschool education (n=72), as well as non-pedagogical students of biology (n=128) were analysed. The study explores how the specific groups of students applied different attachment styles and used selected ER strategies, and whether there were any differences between the groups. The results demonstrate the predominance of secure attachment in all three groups of students and the lower occurrence of insecure attachment styles. A dismissing attachment style was significantly more present in biology students than in the two groups of pedagogical students. All three student groups self-assessed their use of various ER strategies, reporting the most frequent use of situation selection, situation modification and social support seeking, while substance use was almost never used. There were some significant differences between the student groups with regard to ER strategy use: preschool education students use experiential response modulation more than biology students, and both groups of pedagogical students use attentional deployment and social support more than students of biology.
Klíčová slova: attachment style, education, emotion regulation, emotion regulation strategy, students
Simona Prosen, Helena Smrtnik Vitulić (2018). Attachment styles and emotion regulation in students of pedagogical and non-pedagogical studies. Československá psychologie, 62(4), 382-395.

Styly attachmentu a emoční regulace u studentů pedagogických a nepedagogických oborů
Ve studii byly zkoumány styly attachmentu a využívání vybraných strategií emoční regulace u studentů těchto pedagogických oborů: základní vzdělávání (n = 116), předškolní vzdělávání (n = 72) a nepedagogického oboru biologie (n = 128). Studie se zabývala tím, jak specifické skupiny studentů používají různé styly attachmentu a vybrané strategie emoční regulace, a zda existují nějaké rozdíly mezi zkoumanými skupinami. Výsledky ukázaly převahu bezpečného attachmentu u všech tří skupin studentů a nízký výskyt nejistých stylů attachmentu. Zavrhující styl attachmentu byl významně častější u studentů biologie než u dvou skupin studentů pedagogických oborů. Všechny tří skupiny studentů hodnotily své užívání různých strategií emoční regulace a udávaly nejčastější používání výběru situace, modifikace situace a hledání sociální opory, zatímco téměř nikdy nepoužívaly nějaké povzbuzující látky. Byly zjištěny některé významné rozdíly mezi skupinami studentů, pokud jde o užívání strategií emoční regulace: studenti předškolního vzdělávání užívali modulaci založenou na zkušenosti více než studenti biologie a obě skupiny studentů pedagogických oborů užívali nasazení pozornosti a sociální oporu více než studenti biologie.
Keywords: styl attachmentu, vzdělání, emoční regulace, strategie emoční regulace, studenti