Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Za rigorózní terminologizaci českého obecněpsychologického pojmosloví
Cílem studie je rozlišit obecněpsychologické termíny na úrovni dispoziční a aktuální. Z této distinkce autor vyvozuje rozdíly ve významu, referenci i použití těchto pojmů. Předkládá pro češtinu návrh uceleného a kompletního souboru obecněpsychologických pojmů.
Klíčová slova: konstrukt, obecná psychologie, význam, terminologie
Ondřej Bezdíček (2018). Za rigorózní terminologizaci českého obecněpsychologického pojmosloví. Československá psychologie, 52(5), 409-417.

Towards a rigorous delimitation of Czech terminology in general psychology
The study aims at differentiating the dispositional and actual level of terminological analysis in general psychology. Furthermore, the author exemplifies the differences in meaning, reference and usage of such defined terms. A proposal of a finite and complete list of Czech terms in general psychology follows.
Keywords: construct, general psychology, meaning, terminology