Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Starostlivosť o seba ako prediktor negatívnych a pozitívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií
Ciele štúdie: Cieľom štúdie bolo odhaliť prediktívnu silu starostlivosti o seba pri predpovedaní dôsledkov praktizovania pomáhajúcich profesií.
Vzorka a prostredie: Vo výskumnej štúdii boli zahrnutí pomáhajúci odborníci (sociálni pracovníci, psychológovia, terapeuti, zdravotné sestry a pedagógovia) pracujúci s klientmi v inštitúciách sociálnych služieb vo všetkých ôsmich regiónoch Slovenska (N = 745, 89 % žien).
Hypotézy: Autori predpokladali, že starostlivosť o seba bude významným prediktorom pozitívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií (pracovná spokojnosť, zadosťučinenie z pomáhania, spokojnosť s osobným a pracovným výkonom a kompetenciami) a negatívnych dôsledkov (vyhorenie, vnímaný stres a sekundárny traumatický stres).
Metódy: Dotazník vykonávanej starostlivosti o seba, Škála vnímaného stresu, Dotazník vyhorenia, Dotazník pracovnej spokojnosti a Škála profesijnej kvality života boli použité na posúdenie hlavných študovaných premenných.
Štatistická analýza: Bola realizovaná pomocou Spearmanových korelácií, Kruskal-Wallisovou ANOVOU a Man-Whitneyho U-testom. Model bol testovaný pomocou štrukturálnych rovníc.
Výsledky: Modely predpovedajúce negatívne a pozitívne dôsledky praktizovania pomáhajúcich profesií boli potvrdené pomocou štrukturálnych rovníc. Vykonávaná starostlivosť o seba predikovala signifikantne pozitívne úroveň zadosťučinenia z pomáhania, pracovnú spokojnosť a spokojnosť s osobným výkonom a kompetenciami, ako aj významne negatívne vyhorenie, vnímaný stres a sekundárny traumatický stres.
Obmedzenia štúdie: Obmedzením bolo neproporcionálne zloženie vzorky z hľadiska pohlavia, profesií a prierezový projekt štúdie.
Klíčová slova: starostlivosť o seba, pracovná spokojnosť, vnímaný stres, vyhorenie, sekundárny traumatický stres, zadosťučinenie z pomáhania
Margita Mesárošová, Ladislav Lovaš, Beáta Ráczová, Miroslava Köverová, Monika Hricová, Soňa Lovašová, Jana Nezkusilová, Vladimír Lichner, Magdaléna Halachová (2018). Starostlivosť o seba ako prediktor negatívnych a pozitívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Československá psychologie, 62(5), 447-461.

Self-care as a predictor of negative and positive consequences of practicing helping professions
Self-care in helping professions is a prerequisite for maintaining an effective ability to help clients.
Objectives of study: The study aimed to reveal the predictive power of self-care for predicting the consequences of the practicing of helping professions.
Sample and setting. The participants of the study were helping professionals working with clients in social service institutions in all eight regions in Slovakia (N = 745, 89 % female). Social workers, psychologists, therapists, nurses, and educators working in the social service institutions were represented in a sample.
Hypotheses. Authors assumed that self-care would be a significant predictor of experience of positive consequences of helping clients (work satisfaction, compassion satisfaction, personal accomplishment) and negative consequences (burnout, perceived stress, and secondary traumatic stress).
Methods. Performed Self-Care Questionnaire, Perceived Stress Scale, Maslach’s Burnout Questionnaire, Job Satisfaction Survey, and Professional Quality of Life Scale were used for assessment main study variables.
Statistical analysis was performed by means of Spearman correlations, Kruskal-Wallis ANOVA, and Man-Whitney U-test. The model was tested by structural equation modeling.
Results. The model predicting the negative and positive consequences of the practicing the helping professions was confirmed by structural equations modeling. Performed self-care has been confirmed as significant predictor of the consequences of the practicing the helping profession. The performed self-care predicted significantly positively the level of compassion satisfaction, job satisfaction, and personal accomplishment, as well as significantly negatively the burnout, perceived stress, and secondary traumatic stress.
Study limitations. A nonproportional composition of sample regarding the gender, professions, and education, and the cros-sectional design of the study.
Keywords: self-care, work satisfaction, perceived stress, burnout, secondary traumatic stress, compassion satisfaction