Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Inventář geriatrické úzkosti (GAI) a jeho zkrácená verze GAI-SF: česká normativní studie
Cíle. Cílem studie bylo prozkoumat psychometrické vlastnosti (reliabilitu, interkorelace, distribuci skórů), analyzovat položky, vliv demografických proměnných a prezentovat percentilové normy inventáře Geriatric Anxiety Inventory (GAI) a jeho zkrácené verze GAI-SF, které se zaměřují na zjišťování úzkosti specificky u starší populace. Soubor a metoda. 485 duševně zdravých osob ve věku 60 a více let z 12 krajů České republiky vyplnilo inventář GAI, který pomocí 20 položek s odpověďmi Ano a Ne zkoumá úzkost u starších jedinců. Z demografických faktorů byl zkoumán vliv věku, vzdělání a pohlaví. Statistická analýza. Data byla analyzována pomocí Spearmanova a bodově-biseriálního korelačního koeficientu, tetrachorických korelací, Mann- -Whitneyho U testu a McDonaldova omega. Výsledky. Statistickou analýzou byl zjištěn významný vliv pohlaví na výsledky v GAI i GAI- -SF, což je v souladu s teorií považující ženy za úzkostnější. Vliv vzdělání a věku nebyl významný. Studie poskytla normativní data GAI a GAI-SF z velkého souboru starších osob z české populace rozděleně dle pohlaví. Limity. Hlavním limitem studie je neadministrování obou verzí, ale pouze plné verze GAI, z níž byly extrahovány výsledky pro GAI-SF, a zkoumání neklinického souboru.
Klíčová slova: Inventář geriatrické úzkosti, senioři, úzkost, normy
Radek Heissler, Miloslav Kopeček, Nancy A. Pachana, Vanda Franková, Hana Štěpánková Georgi (2018). Inventář geriatrické úzkosti (GAI) a jeho zkrácená verze GAI-SF: česká normativní studie. Československá psychologie, 62(5), 462-476.

Geriatric Anxiety Inventory (GAI) and its short form GAI-SF: Czech normative study
Objectives. The aim of this study is to examine psychometric properties (reliability, intercorrelations, distribution of scores, analyze the items, influence of demographic variables) and present the percentile norms of the Geriatric Anxiety Inventory (GAI) and its short form GAI-SF, which focus on detecting anxiety in older persons. Sample and setting. 485 mentally healthy persons older than 60 years of age from 12 regions of the Czech Republic have passed the GAI, which, using 20 items with Yes and No answers, examines anxiety in older individuals. The influence of age, education and sex was examined. Statistical analyses. Data were analyzed with Spearman’s and point-biserial correlation coefficients, tetrachoric correlations, Mann-Whitney U test and McDonald’s omega. Results. Statistical analysis revealed the effect of sex on the GAI and GAI-SF results, which is in line with the theory that women are more anxious. The influence of education and age was not significant. The study provides normative GAI and GAI-SF data on a large sample of older persons from the Czech population adjusted by sex. Study limitations. The main limits of the study are non-administering of both versions but only the full version of GAI from which GAI-SF results were extracted, and examination of nonclinical sample.
Keywords: Geriatric Anxiety Inventory, elderly, anxiety, norms