Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Frankfurtská škála potíží – některé psychometrické charakteristiky české verze
Cíle. Frankfurtská škála potíží je sebehodnotící dotazníkový nástroj pro měření subjektivně vnímaných kognitivních a percepčních poruch u schizofrenie. Cílem studie bylo ověřit psychometrické vlastnosti české verze dotazníku. Soubor a procedura. Česká verze FBF byla administrována 53 osobám se schizofrenií a 53 osobám bez psychiatrické diagnózy. Ze vzorku osob bez psychiatrické diagnózy autoři pomocí náhodného stratifikovaného výběru vybrali 22 osob a 21 z nich byl po 2 týdnech znovu administrován FBF pro zjištění test-retestové reliability. Statistická analýza. Validita byla zkoumána porovnáním hodnot FBF u obou skupin pomocí neparametrického Mann-Whitneyho U testu a Cohenova d koeficientu. Reliabilitu dotazníku FBF autoři ověřovali pomocí Cronbachova alfa, které bylo vypočteno z výsledků u osob se schizofrenií (n = 50), u osob bez psychiatrické diagnózy (n = 53) a u celého souboru (n = 103). Test-retestová reliabilita byla ověřována pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Výsledky. Validita ve smyslu schopnosti testu rozlišovat mezi souborem osob se schizofrenií a běžnou populací byla ověřena. Osoby s diagnostikovanou schizofrenií dosahovaly v testu FBF signifikantně vyšších skórů než osoby bez psychiatrické diagnózy (p < 0,01). Hodnota Cronbachova alfa potvrdila reliabilitu (r ≥ 0,7) u skupiny osob se schizofrenií ve všech položkách (r = 0,976) i v jednotlivých podškálách. U kontrolní skupiny osob bez psychiatrické diagnózy byla shledána přiměřená reliabilita ve všech položkách (r = 0,945), nikoliv však ve všech podškálách. Test-retestová reliabilita u osob bez psychiatrické diagnózy dosáhla uspokojivé hodnoty ve všech položkách (rho = 0,982). Psychometrické vlastnosti české verze dotazníku jsou srovnatelné s verzí originální a s jinými obdobnými zahraničními studiemi. Omezení studie. Nebyly zkoumány další typy validity. Test-retestová reliabilita byla ověřována na vzorku osob bez psychiatrické diagnózy a nikoliv na vzorku osob se schizofrenií.
Klíčová slova: schizofrenie, kognitivní poruchy, bazální symptomy, hodnotící nástroje
Eva Kuhnová, Ondřej Pěč, Eva Dragomirecká, Jana Pěčová, Pavla Šelepová (2018). Frankfurtská škála potíží – některé psychometrické charakteristiky české verze. Československá psychologie, 62(5), 477-487.

Frankfurt Complaint Questionnaire – some psychometric characteristics of the Czech version
Objectives. Frankfurt Complaint Questionnaire is a self-assessment questionnaire designed for people with schizophrenia for measuring subjectively perceived cognitive and perceptual disorders. The aim of the study was to verify the psychometric characteristics of the Czech version of the questionnaire. Sample and setting. The Czech version of the FBF was administered to 53 persons with schizophrenia and 53 persons without psychiatric diagnosis. From the sample of people without psychiatric diagnosis, the authors randomly selected 22 people and 21 of them were re-administered FBF after 2 weeks for test-retest reliability. Statistical analysis. Validity was examined by comparing FBF values of two groups using the non-parametric Mann-Whitney U test and Cohen’s d coefficient. FBF questionnaire reliability was verified using Cronbach’s alpha, calculated from results in schizophrenic patients (n = 50), in non-psychiatric patients (n = 53) and in the whole sample (n = 103). Test-retest reliability was verified by using Spearman’s correlation. Results. Validity in terms of the test ability to discriminate between the sample of persons with schizophrenia and general population was verified. Those with diagnosis schizophrenia achieved in the FBF test significantly higher scores than those without a psychiatric diagnosis (p < 0.01). The Cronbach’s alpha value confirmed the reliability (r³ ≥ 0.7) for the schizophrenic group overall in all items (r = 0.976), as well as in the individual subscales. In the control group of persons without psychiatric diagnosis, adequate reliability was found overall for all items (r = 0.945), but not in all subscales. Test-retest reliability in persons without psychiatric diagnosis has achieved a satisfactory value overall in all items (rho = 0.982). The psychometric characteristics of the Czech version of the questionnaire are comparable to the original version and other similar foreign studies. Study limitation. Other validity types were not investigated. The test-retest reliability was validated on sample of persons without psychiatric diagnosis but not on sample of schizophrenic subjects.
Keywords: schizophrenia, cognitive disorders, basal symptoms, assessment tools