Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Empowered and satisfied: relationship between empowerment, temporal life satisfaction and time perspective
Previous research has shown that, among psychiatric patients, empowerment is connected with satisfaction with life. However, assuming the existence of a continuum between health and illness, a similar connection in nonclinical subjects can be expected. Additionally, recent research has shown that time perspective influences life satisfaction. This study aimed to investigate how empowerment and time perspective impact perceived satisfaction with life in the past, the present and the future. The results indicate that there are significant relationships between empowerment, time perspective, and temporal satisfaction with life. Regression analysis showed that a balanced time perspective (BTP) and Past Negative time perspective are especially important predictors for satisfaction with life in each time framework. BTP and empowerment, taken together, are important sources of present and future life satisfaction, Past Negative and empowerment are important predictors of present satisfaction with life. The results may be important for thinking about the structure of human psychological characteristics and understanding sources of adaptive functioning and well-being.
Klíčová slova: empowerment, time perspective, balanced time perspective, temporal life satisfaction
Oliwia Maciantowicz, Joanna Witowska, Katarzyna Sass-Stańczak (2018). Empowered and satisfied: relationship between empowerment, temporal life satisfaction and time perspective. Československá psychologie, 62(5), 488-502.

Zmocnění a spokojení: vztah mezi zmocněním, současnou životní spokojeností a časovou perspektivou
Dřívější výzkum ukázal, že u psychiatrických pacientů je zmocnění spojeno s životní spokojeností. Za předpokladu existence kontinua mezi zdravím a nemocí lze očekávat, že podobná spojitost bude nalezena u neklinických subjektů. Současný výzkum navíc ukázal, že časová perspektiva ovlivňuje životní spokojenost. Cílem studie bylo zjistit, jak zmocnění a časová perspektiva ovlivňují vnímanou životní spokojenost v minulosti, současnosti a budoucnosti. Výsledky ukazují, že existují významné vztahy mezi zmocněním, časovou perspektivou a současnou životní spokojeností. Regresní analýza ukázala, že vyrovnaná časová perspektiva a minulá negativní časová perspektiva jsou zvláště důležitými prediktory životní spokojenosti v každém časovém rámci. Vyrovnaná časová perspektiva a zmocnění jsou společně důležitými zdroji současné a budoucí životní spokojenosti, minulá negativní časová perspektiva a zmocnění jsou důležitými prediktory současné životní spokojenosti. Výsledky mohou být důležité pro uvažování o struktuře lidských psychologických charakteristik a pro porozumění zdrojům adaptivního fungování a životní spokojenosti.
Keywords: zmocnění, časová perspektiva, vyrovnaná časová perspektiva, současná životní spokojenost