Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Impulzivita ako prediktor rizikového správania adolescentov
Ciele. Hlavným cieľom práce bolo identifikovať mieru impulzívnych vplyvov na formy rizikového správania adolescentov.
Vzorka. Reprezentatívna výskumná vzorka pozostávala z 4098 študentov z Českej republiky na osemročných, šesťročných a štvorročných gymnáziách. Základný súbor predstavuje 348 678 adolescentov, z toho 86 796 navštevuje štvorročné, šesťročné a osemročné gymnáziá. Výskumný súbor tvoril približne 5 % zo základného súboru.
Hypotézy. Na základe predchádzajúcich zistení sa predpokladá kauzálna súvislosť medzi impulzívnosťou a zneužívaním psychoaktívnych látok, šikanovaním a delikvenciou.
Štatistická analýza. Na zisťovanie vplyvu impulzivity (SIDS) na premenné dotazníka VRCHA bola použitá lineárna regresná analýza (Enter).
Výsledky. Impulzivita sa prejavuje ako významný prediktor šikanovania (R2 = 0,059), abúzu (R2 = 0,089) a delikvencie (R2 = 0,137) u adolescentov.
Limity štúdie. Štúdia operuje výlučne s jednou premennou ako prediktorom rizikového správania. Pre komplexnejšie skúmanie je potrebné do modelu zahrnúť ďalšie významné prediktory.
Klíčová slova: impulzivita, rizikové správanie, abúzus, delikvencia, šikanovanie
Michal Čerešník, Robert Tomšík, Martin Dolejš, Jaroslava Suchá (2018). Impulzivita ako prediktor rizikového správania adolescentov. Československá psychologie, 62(5), 503-512.

Impulsivity predicting adolescent risk behaviour
Objectives. The main aim of the study was to identify impact of impulsivity on adolescent risk behaviors.
Sample and setting. Representative research sample consisted of 4,098 high school students of the Czech Republic. The basic set represents 348,678 adolescents, of which approximately 86,796 attend four-year, six-year and eight-year high schools. The research sample consists of approximately 5 % of the basic set.
Hypothesis. Based on previous findings, research hypothesis predicted impact of impulsivity on abuse of psychoactive substances, bullying and delinquency.
Statistical analysis. Linear regression analysis (Enter) was used to determine impact of impulsivity (SIDS) on VRC HA questionnaire variables. Results. Impulsivity is a significant predictor of bullying (R2=0,059), abuse (R2=0,089), and delinquency (R2=0,137) among adolescents.
Study limitation. The study operates exclusively with one variable as a predictor of risk behavior. For more complex investigations, other significant predictors need to be induced into the model.
Keywords: impulsivity, risk behavior, abuse, delinquency, bullying