Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Navazování vážného vztahu v pozdním věku: představy a obavy
Předkládaná práce se zabývá problematikou navazování vážných vztahů v pozdním věku. Cílem kvalitativně zaměřené studie bylo na základě analýzy hloubkových rozhovorů s pěti ženami a čtyřmi muži ve věku 60–66 let, kteří hledají partnera pomocí internetu, popsat, jaké mají starší heterosexuální lidé představy o vážném vztahu navázaném v pozdním věku, zda a případně jaká mají specifika. Ve výpovědích se objevovaly různé představy, od zachování oddělených domácnost, přes postupné směřování ke společnému soužití, až k případnému sňatku. Byť se touha po vážném vztahu pojila s rozdílnými významy a představami o uspořádání domácnosti, společná byla obava z možných či nepředvídatelných závazků vyplývajících (mimo jiné) ze stárnutí, respektive z představ o stárnutí. Obavě ze závazků se pak podřizovaly další aspekty seznamování, např. preference mladších partnerů, touha po vztahu s dočasně oddělenými domácnostmi či po dlouhodobě odděleném soužití. Pro praxi se ukazuje, že je třeba reflektovat stereotypy o stáří, a to i u starších lidí, kteří v této životní etapě chtějí, ale nemohou najít nového partnera.
Klíčová slova: partnerské vztahy, třetí věk, sexualita, stereotypy o stárnutí, vztah s odděleným soužitím (LAT)
Anna Ševčíková, Jana Lichá, Kateřina Škařupová (2018). Navazování vážného vztahu v pozdním věku: představy a obavy. Československá psychologie, 62(5), 513-525.

Establishing serious partner relationship in late life: ideas and worries
The present study focused on establishing partnership in late life via the internet. By analysing in-depth interviews with five women and four men aged 60–66, the study aimed to describe how heterosexual elderly people conceptualize a serious relationship established in late life, whether these relationships have some characteristics, and what the characteristics are. The participants reported various ideas about the home setting for a new relationship. They ranged from keeping separate households to the slow establishment of a joint household, which could be followed by marriage. Although the conceptualization of a serious relationship was diverse, the participants were similar in sharing the expectation of having partnered sex and, most importantly, in sharing the fear of potential and unpredictable commitments that establishing a serious relationship may bring and that may be associated with ageing or, more precisely, with their beliefs about ageing. This concern determined the dating processes: the preference for a young partner, the need to have an open relationship with temporally separated households, or a relationship with strictly maintained separate households. As a recommendation, it seems essential to work with ageing stereotypes in elderly people who struggle with finding a partner for a serious relationship.
Keywords: romantic relationships, third age, sexuality, ageing stereotypes, living-apart-together (LAT)