Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Pohotovost k agresivnímu chování u adolescentů umístěných v nápravných zařízeních
Záměr. Cílem studie bylo na podkladě odpovědí českých adolescentů umístěných v nápravných zařízeních (1) popsat charakteristické znaky vnitřní pohotovosti k agresivnímu jednání; (2) ověřit míru asociace konstruktu a doprovodných faktorů či spouštěcích mechanismů; (3) vytvořit parciální normy.
Soubor a procedura. Soubor tvořilo 191 adolescentů v současné době umístěných v pěti nápravných zařízeních, průměrný věk 16,85; SD = 1,55; rozsah 14–19 let. Mladiství byli vyšetřeni dotazníky z hlediska obecné agresivity BPAQ-SF, prekurzorů k násilnému chování NIM18, vztahů k vrstevníkům SOV a stupnicemi vztahů k rodičům i přátelům. Administrace nástrojů byla individuální, anonymní, podmíněna informovaným souhlasem.
Výsledky. Psychometrická integrita nástrojů byla podpořena konfirmační faktorovou analýzou. Položková analýza identifikovala především přítomnost negativní emocionální životní zkušenosti, generalizovanou nespokojenost a sklon k reaktivní agresi. Distribuce škálových hodnot byla pozitivně zešikmená, ale zahrnovala pouze horní polovinu teoretického rozsahu stupnice. Pohotovost k násilnému řešení situací byla výrazně asociovaná s neuspokojivými vztahy s matkou, reagováním bez zvážení důsledků, deficitem interpersonálních dovedností a doprovázená sociálním odcizením, nízkým sociálním postavením mezi vrstevníky, ignorováním konsenzuálních sociálních pravidel. Lokální normy jsou prezentované v percentilovém formátu spolu s 95% CI odhadnutými na podkladě Bayesovské metody.
Omezení studie. Soubor adolescentů nebyl reprezentativní a autoreferenční způsob sběru dat je zvláště u forenzní populace značně citlivý na sociální akceptovatelnost.
Klíčová slova: agrese, BPAQ-SF, adolescenti z nápravných zařízení
Lýdie Tišanská, Jiří Kožený (2018). Pohotovost k agresivnímu chování u adolescentů umístěných v nápravných zařízeních. Československá psychologie, 62(6), 542-551.

Disposition to aggressive behavior of incarcerated adolescents
Objectives. The purpose of this paper was (a) description of characteristic traits of inner disposition to aggressive conduct; (b) verification of association of the construct and accompanying factors and launching mechanisms; (c) construction of local norms using responses from incarcerated adolescents.
Subjects and settings. Responses were obtained from a sample of 191 boys presently confined in five prisons for adolescents, average age 16,85; SD=1,55; range 14–19 years. The subjects filled in the BPAQ-SF, NIM18 questionnaires, a scale reflecting social status of respondents, and a scale describing relations of respondents to parents individually. Administration of instruments was individual, anonymous, and after signing informed consent.
Results. The psychometric integrity of instruments was supported using confirmatory factor analysis. Item analysis of the BPAQ-SF scale revealed primarily well-marked negative emotional life experience, general dissatisfaction and proclivity to reactive aggression. Distribution of the scale scores was positively skewed but the range of values comprised only the higher part of theoretical interval. The readiness to react violently was noticeably associated with uneasy relation to mother, responding without proper consideration or reflection, deficit of interpersonal skills, and accompanied by social alienation, low social status, disregard of consensual social norms. Local norms were constructed in percentile format together with 95% CI using Bayesian approach.
Study limitation. Sample of adolescents was not representative and self-reporting within forensic populations is especially susceptible to social desirability.
Keywords: aggression, BPAQ-SF, incarcerated adolescents