Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Overenie psychometrických vlastností slovenskej verzie dotazníka PSS-10 (Perceived Stress Scale) na súbore pomáhajúcich profesionálov
Cieľ. Poskytnúť výsledky pilotného prieskumu psychometrických vlastností slovenskej verzie 10-položkovej škály vnímaného stresu (PSS-10, Cohen, Kamarack, Mermelstein, 1983), ktorá je v súčasnosti jedným z najpoužívanejších nástrojov na meranie psychického stresu (Lee, 2012).
Výskumný súbor a metóda. Výskumu sa zúčastnilo 482 pracovníkov (47 mužov, 435 žien) sociálnych zariadení z celého Slovenska (M = 44,76, SD = 10,25). Respondentom bol administrovaný slovenský preklad pôvodnej anglickej verzie škály PSS-10, ktorá bola vytvorená spätným prekladom. Bola preskúmaná vnútorná konzistencia (Cronbachova alfa), overená štruktúra faktorov dotazníka (CFA) a konštruktívna (konvergentná a diskriminačná) validita.
Štatistická analýza. Konfirmačná faktorová analýza bola realizovaná v Programe R (vychádzala z matice polychorických korelácií, vypočítaných pomocou metódy DWLS – diagonally weighted least squares). Na ďalšie kvantitatívne spracovanie údajov bol použitý program IBM SPSS Statistics 21.
Výsledky. Vnútorný koeficient konzistencie škály dosiahol nasledujúce hodnoty: 0,83 (faktor 1), 0,77 (faktor 2) a 0,87 (pre celú škálu). Výsledky konfirmačnej analýzy podporujú 2-faktorovú štruktúru slovenskej verzie škály (RMSEA = 0,062, CFI = 0,94, NFI = 0,917), avšak vzhľadom k vysokej miere korelácie medzi obidvoma faktormi PSS-10, neuspokojivej úrovni reliability faktora 2 a riziku, že negatívna formulácia položiek prispela ku konštituovaniu samostatného faktora, sa autori prikláňajú k využívaniu skôr celkového hrubého skóre. Očakávané pozitívne korelácie boli potvrdené medzi hodnotami vnímaného stresu a faktormi syndrómu vyhorenia (Emocionálnym vyčerpaním, Depersonalizáciou) a Sekundárnym traumatickým stresom. Naopak významné negatívne korelácie boli preukázané v prípade Zadosťučinenia z pomáhania a Osobného uspokojenia (spokojnosť s osobným výkonom a kompetenciami).
Záver. Škála vnímaného stresu PSS-10 dosiahla uspokojivé hodnoty reliability a validity, ktoré podporujú jej využitie v populácii pomáhajúcich profesionálov na Slovensku.
Limity štúdie. Jedným z limitov je seba-výpoveďový charakter overovanej škály a ďalším skutočnosť, že test-retestová reliabilita ani efekt dĺžky praxe a profesijného zaradenia neboli skúmané.
Klíčová slova: vnímaný stres, Škála vnímaného stresu PSS-10, psychometrické vlastnosti, pomáhajúcie profesie, sociálne služby
Beáta Ráczová, Monika Hricová, Soňa Lovašová (2018). Overenie psychometrických vlastností slovenskej verzie dotazníka PSS-10 (Perceived Stress Scale) na súbore pomáhajúcich profesionálov. Československá psychologie, 62(6), 552-564.

Verification of psychometric properties of the Slovak version of the PSS-10 questionnaire (Perceived Stress Scale) on the sample of helping professionals
Objectives. To examine the psychometric properties of the Slovak version of the 10-item Scale of Perceived Stress (PSS-10, Cohen, Kamarack a Mermelstein, 1983), which is currently one of the most commonly used tools for measuring psychological stress (Lee, 2012).
Sample and Setting. 482 employees (47 men, 435 women) of social institutions throughout Slovakia (mean age M = 44.76, SD = 10.25). The respondent completed the Slovak translation of the original English version of the PSS-10 scale, which was created by back-translation. Internal consistency (Cronbach’s alpha), verified questionnaire factor structure (CFA), and constructive (convergent and discriminatory) validity were examined.
Statistical analysis. The SPSS 21.0 was used for quantitative data processing, and the Programme R was performed using for CFA.
Results. The internal consistency coefficient reached following values: 0.83 (factor 1), 0.77 (factor 2) and 0.87 (for the whole range). The results of CFA confirmed the 2-factor structure of the Slovak version of the scale (RMSEA = 0.062, CFI = 0.94, NFI = 0.917). Due to the high correlation between the two PSS-10 factors, along with the insufficient level of reliability factor 2 and the risk that the negative formulation of the items contributed to the constitution of a standalone factor, the authors tend to use the overall score. Expected evidence for validity, positive correlations between perceived stress and burnout dimensions (Exhaustion, Depersonalization) and Secondary traumatic stress have been observed. On the contrary, significant negative correlations have been demonstrated in the case of Compassion satisfaction and Personal accomplishment.
Conclusion. The Perceived Stress Scale PSS-10 has reached satisfactory values of reliability and validity that support its use for the population of helping professionals in the Slovak circumstance.
Study limitation. There are certain limits of the research, one of which is the self-reported character of the verified scale and the other one is the fact that the test-retest reliability and the effect of age, length of practice and type of profession has not been studied.
Keywords: perceived stress, Perceived Stress Scale PSS-10, psychometric properties, helping professions, social services