Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologické problémy chronické bolesti
Práce shrnuje hlavní psychologické, neurofyziologické a klinické problémy chronické bolesti (CB) a podává přehled vybraných teoretických otázek psychologie CB, významných pro diagnostiku a terapii bolestivých stavů. Diskutuje přechod od akutní bolesti k následným afektivně-motivačním změnám a bolestivému chování, a postupnou divergenci mezi subjektivní reakcí na poškození tkáně a kognitivními, afektivními a behaviorálními procesy.Komentuje podnětnou ale neoperacionalizovatelnou Jeromeovu (1993) Informační teorii chronické lidské bolesti a nový model vývoje CB, včetně příslušného vývojového diagramu. Tento model zahrnuje 7 sukcesivních subsystémů: percepční pole, a dále nocicepční procesy, zážitek bolesti, kognitivní zpracovávání, afektivně-motivační procesy, reakce a chování, a reakce a chování druhých, potvrzených faktorovou analýzou (Knotek et al., 1997a). (Wade et al., 1996), otázky utrpení jako afektivního nebo afektivně-kognitivního konstruktu, kognitivního zpracovávání bolesti, afektů spouštěných zážitkem bolesti a kognitivními procesy (tzv. postkognitivní afekty).
Klíčová slova: chronická bolest, kognitivní procesy, afektivně-motivační procesy, bolestivé chování
Knotek, Petr - Knotková, Helena (1998). Psychologické problémy chronické bolesti. Československá psychologie, 42(1), 63-74.

Abstract not available.
Keywords: chronic pain, cognitive processes, affective-motivation processes, pain behavior