Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Gerotranscendence: jiný pohled na stáří
Příspěvek se zabývá teorií gerotranscendence Larse Tornstama. Teorii autor rozpracovával po dvacet let na základě kvalitativních i kvantitativních výzkumů. Při jejím vytváření měl na mysli zejména osoby nad 85 let, tedy osoby ve čtvrtém věku, nejstarší staré. Cílem stati je upozornit na pohled na stáří, který u nás zůstal téměř nezaznamenán.
Klíčová slova: gerotranscendence, teorie stárnutí, čtvrtý věk
Iva Šolcová (2018). Gerotranscendence: jiný pohled na stáří. Československá psychologie, 62(6), 616-621.

Gerotranscendence: a different view of old age
The paper deals with Lars Tornstam’s Theory of Gerotranscendence. The author had been elaborating his theory for twenty years based on qualitative and quantitative research. Doing this he had in his mind, in particular, persons over the age of 85, i.e. persons in the fourth age, the oldest old. The aim of the article is to draw attention to the Tornstam’s view of age and aging that has remained almost unrecognized in our country.
Keywords: gerotrancendence, theories of aging, oldest old