Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Štruktúra zdravotnej gramotnosti u adolescentov
Ciele výskumu. Štúdia sa zaoberá konceptom zdravotnej gramotnosti adolescentov. Hlavným cieľom tejto štúdie je overiť štruktúru zdravotnej gramotnosti adolescentov. Cieľom je tiež prezentovať aktuálnu potrebu a potenciál rozvoja zdravotnej gramotnosti adolescentov v kontexte vzdelávacieho systému.
Výskumná vzorka a metódy. Výskumnú vzorku tvorilo 290 participantov 4 základných škôl. Participanti boli v čase realizácie výskumu žiakmi 7. a 9. ročníka. Metódou zberu dát bol nástroj HLSAC s pridanými položkami schválený expertnou skupinou siete HBSC (Health Behaviour in School-aged Children).
Hypotéza. Autori predpokladali, že testovaná štruktúra zdravotnej gramotnosti u adolescentov zodpovedá fínskemu teoretickému modelu v podobe 5 definovaných komponentov. Štatistická analýza. Konfirmačná faktorová analýza s explicitným modelovaním ordinálneho charakteru dát.
Výsledky. Jednoznačná kolinearita predpokladaných dimenzií silno naznačovala nediferencovanosť zdravotnej gramotnosti v danej populácii. Sumárne skóre je tak možné považovať za vnútorne konzistentnú reprezentáciu daného konštruktu. Limitácie výskumu. Skupinový výber. Veľkosť vzorky nedovolila porovnanie latentných štruktúr z hľadiska veku a pohlavia.
Klíčová slova: zdravotná gramotnosť, adolescenti, HLSAC, konfirmačná faktorová analýza
Zuzana Boberová, Ivan Ropovik, Peter Kolarčik, Andrea Madarasová Gecková & Leena Paakkari (2019). Štruktúra zdravotnej gramotnosti u adolescentov . Československá psychologie, 63(1), 1-12.

The structure of health literacy in adolescents
Objectives. The current study dealt with the concept of health literacy in adolescents. The main aim of the study was to examine the structure of adolescents, health literacy. The aim was also to discuss the current need and potential for the development of adolescents, health literacy in educational setting. Sample and settings. The sample comprised 290 participants from four Slovak elementary schools. The participants were in the 7th and 9th grade. Adolescents, health literacy was measured using HLSAC with additional items approved by the HBSC expert group (Health Behaviour in School-aged Children). Hypothesis. The authors assumed that in the given population, health literacy falls along 5 theory-based distinct dimensions. Statistical analysis. Confirmatory factor analysis explicitly modeling the ordered categorical nature of the data was carried out. Results. As opposed to the hypothesized 5-factor structure, unequivocally collinear relationships between the proposed factors strongly suggested that health literacy is unitary in the given population. An overall sum score can thus be regarded an internally consistent proxy for the underlying construct. Study limitations. Cluster sampling. Sample size not allowing for the comparison of the latent structure across levels of age and gender.
Keywords: health literacy, adolescents, HLSAC, confirmatory factor analysis