Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Empatia učiteľov a učiteliek: prierezová studia
Ciele. Cieľom tejto deskriptívnej štúdie je zistiť, aká je úroveň empatie podľa konceptu Barona- -Cohena u slovenských učiteľov a študentov učiteľstva, analyzovať rozdiely medzi učiteľmi pre primárne a sekundárne vzdelávanie naprieč kariérovým cyklom, a analyzovať korelácie medzi empatiou a ďalšími profesijnými charakteristikami osobnosti učiteľov a študentov učiteľstva.
Vzorka. Výskumnú vzorku tvoria učitelia a učiteľky a študenti a študentky učiteľstva z rôznych regiónov Slovenska (N = 508, Mvek = 26,44, 92 % vzorky tvorili ženy).
Výskumné otázky. Aká je úroveň empatie učiteľov v porovnaní so všeobecnou populáciou? Aké sú rozdiely v úrovni empatie medzi učiteľmi pre primárne a sekundárne vzdelávanie naprieč kariérovým cyklom? Aký je vzťah medzi empatiou a ďalšími profesijnými charakteristikami osobnosti učiteľa?
Štatistická analýza. Dáta boli analyzované pomocou štatistického softvéru SPSS a AMOS, boli použité metódy deskriptívnej štatistickej analýzy, Pearsonove korelácie, 2x2 ANOVA a konfirmačná faktorová analýza.
Výsledky. Učitelia v praxi aj študenti učiteľstva dosahujú vyššie skóre kvocientu empatie než sa uvádza pre všeobecnú dospelú populáciu. Ženy skórovali významne vyššie ako muži, rozdiely boli zistené aj medzi jednotlivými kariérovými stupňami a profesijným zameraním učiteľov/ študentov učiteľstva, nie však v ich interakcii. Kvocient empatie pozitívne koreluje so sociálnymi kompetenciami, najmä s oblasťou vnímavosti/ citlivosti na iných ľudí a spoločenskosti.
Limity štúdie. Výsledky štúdie sa vzťahujú len k jednému teoretickému konceptu empatie. Podobne ako v iných štúdiách môže byť limitujúcim faktorom aj sebaposudzovací charakter použitého výskumného nástroja.
Klíčová slova: empatia, sociálne kompetencie, učitelia, študenti učiteľstva
Lenka Sokolová, Elena Brozmanová, Silvia, Harvanová, Zlatica Jursová Zacharová, Miroslava Lemešová, Katarína Minarovičová (2019). Empatia učiteľov a učiteliek: prierezová studia . Československá psychologie, 63(1), 13-25.

Teachers’ empathy: a cross-sectional study
Objectives. The goal of this descriptive study is to examine empathy among Slovak pre-service and in-service teachers based on Baron-Cohen‘s concept, to analyse the differences between primary and secondary school teachers across a career cycle, and to analyse correlations between teachers, empathy and professional personality characteristics.
Sample and setting. The research sample consisted of pre-service and in-service teachers from Slovakia (N = 508, Mage = 26,44, 92% were females).
Research questions. What is the teachers, empathy quotient compared to general population? What are the differences between primary and secondary teachers across the career cycle? How is teacher,s empathy related to other professional personality characteristics?
Statistical analysis. The data were analysed in SPSS and AMOS software using descriptive statistics, Pearson correlation, 2x2 ANOVA and confirmatory factor analysis.
Results. Both pre-service and in-service teachers scored higher in empathy than reported for general adult population. Women scored significantly higher than men, differences were found across career levels and teaching specialisations, however, not in their interaction. The empathy quotient appeared to correlate positively with social competences, mainly with sensitivity toward others and sociability. Based on the results the authors conclude that trainings of empathy and social skills should be implemented in teacher education.
Study limitations. The results only relate to one theoretical concept of empathy. Similarly to other studies, a self-reported measure might be another limitating factor.
Keywords: empathy, social competences, teachers, student teachers