Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Analýza spontánnych tvárových výrazov súcitu vyvolaných video podnetom: Tvárový výraz súcitu
Cieľ. Štúdia sa zaoberá analýzou tvárových výrazov vyvolaných súcitným podnetom v podobe krátkeho videa.
Výskumný súbor a nastavenie. Výskumný súbor tvorilo 151 respondentov vo veku od 18 do 59 (M = 25,17; SD = 7,81), vybraných dostupným výberom. Respondenti si doma, v kontexte redukovanej sociálnej žiadúcnosti, pozreli súcitný video podnet a ich tváre boli počas pozerania nahrávané online, prostredníctvom webkamery.
Výskumné otázky. Cieľom štúdie je popísať spontánny tvárový výraz súcitu vyvolaný súcitným videom prostredníctvom zmien v tvárovej muskulárnej aktivite – akčných jednotiek. Cieľom bolo tiež zistiť, ktoré primárne emócie (hnev, znechutenie, strach, radosť, smútok a prekvapenie) sú najviac zapájané v tvárovom výraze respondentov počas pozerania najsúcitnejšieho momentu videa v porovnaní s neutrálnym momentom.
Štatistická analýza. Na štatistickú analýzu bol použitý štatistický softvér SPSS, verzia 20.0 a program R. Tvárové výrazy boli analyzované manuálne pomocou metódy Facial Action Coding System (FACS) štyrmi certifikovanými kódermi a tiež automaticky pomocou softvéru Emotion ID.
Výsledky. Analýzy tvárových výrazov kódermi preukázala, že akčné jednotky 7 (sťahovač viečka), 12 (vyťahovač kútikov pier), 43 (zatváranie očí) a 56 (hlava naklonená doprava) sa objavovali signifikantne častejšie v najviac súcitnom momente videa v porovnaní s neutrálnym momentom. Analýza tvárových výrazov prostredníctvom softvéru Emotion ID preukázala signifikantne vyššiu pravdepodobnosť výskytu hnevu a smútku v najsúcitnejšom momente oproti neutrálnemu momentu. Výsledky FACS kódovania poukazujú na to, že súcitný tvárový výraz je spojený s určitým druhom „falošného“ úsmevu, mierne poklesnutými hornými viečkami, napnutými spodnými viečkami a hlavou naklonenou doprava.
Limity. Hlavnými limitmi štúdie sú relatívne malý výskumný súbor v rámci jednej kultúry, a tiež dostupný výber respondentov. Taktiež sociálny kontext súcitu nebol zobraný do úvahy kvôli situácii navodenej video podnetom. (Článek je v angličtině).
Klíčová slova: emócie, súcit, tvárový výraz, vnímanie
Martina Baránková, Júlia Halamová, Mária Gablíková, Jana Koróniová, Bronislava Strnádelová (2019). Analýza spontánnych tvárových výrazov súcitu vyvolaných video podnetom: Tvárový výraz súcitu. Československá psychologie, 63(1), 26-41.

Analysis of spontaneous facial expression of compassion elicited by the video stimulus: Facial expression of compassion
Objectives. The study focuses on the analysis of facial expressions elicited by a compassionate video stimulus.
Sample and setting. There was a convenient sample of 151 respondents aged from 18 to 59 years old (M= 25.17; SD = 7.81). Respondents watched a compassionate video stimulus and their faces were recorded through webcams online at home in the context of reduced social desirability.
Research questions. The goal of the study was to describe the spontaneous facial expression of compassion elicited by the compassionate video through changes in the facial muscular activity – action units. Additionally, next aim was to explore which basic emotions (anger, disgust, fear, happiness, sadness, and surprise) are the most involved in facial expression of participants while watching the most compassionate moment of the video compared to the baseline.
Statistical analysis. The authors analyzed facial expressions simultaneously by the manual method the Facial Action Coding System (FACS) by four certified coders as well as automatically by Emotion ID software.
Results. Analysis of facial expressions by coders demonstrated that action units 7 (lid tightener), 12 (lip corner puller), 43 (eyes closed) and 56 (head tilt right) appeared significantly more frequently in the most compassionate moment compared to the baseline moment. Analysis of facial expressions by Emotion ID software demonstrated that there was a significantly higher probability of appearance of anger and sadness in the most compassionate moment than in the baseline moment. In addition, the results of the study show that a compassionate facial expression is associated with some kind of “false” smile, mildly lowered upper eyelids, contracted lower eyelids and head tilted to the right as coded by FACS.
Study limitation. The main limitations of the study are that research was conducted on a relatively small and not representative sample from one culture and also the social context of compassion was missing.
Keywords: compassion, emotions, face perception, facial expression