Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Adaptace a ekvivalence testových metod: inspirace pro psychologické testování minorit v ČR
Tento článek se zabývá problematikou ekvivalence testových metod a možnostmi jejich adaptace z jedné kultury do kultury jiné. Důraz je kladen na identifikaci rezerv, které má česká psychodiagnostika v oblasti testování menšin, a na metodologické postupy běžné v interkulturní psychologii, které lze využít v procesu adaptace testu s cílem dosáhnout co nejlepší validity výsledného testu pro cílovou populaci. Úvod článku se týká kulturní univerzality psychologických konstruktů, jednotlivými typy kulturního zkreslení a testovou ekvivalencí. Dále je pojednáváno o konkrétních typech adaptace testů a jednotlivých krocích a procedurách, které je nutné provést k vytvoření kulturně ekvivalentní verze psychologického testu.
Klíčová slova: zkreslení, kultura, ekvivalence, psychodiagnostika, adaptace testu
Jiří Čeněk, Tomáš Urbánek (2019). Adaptace a ekvivalence testových metod: inspirace pro psychologické testování minorit v ČR . Československá psychologie, 63(1), 42-54.

The adaptation and equivalence of test methods: An inspiration for psychological assessment of minorities in the Czech Republic
This review is focused on the issues of equivalence of the test methods and their adaptation from one culture into another. The emphasis is placed on the identification of the reserves of Czech psychological assessment in the area of minorities testing, and on methodological procedures common in cross-cultural psychology, which can be used in the process of test adaptation, in order to achieve the best possible validity of the test for the target population. The beginning of the article is concerned with cultural universality of psychological constructs, various types of test bias and test equivalence. Furthermore, specific types of test adaptations, which are needed in order to ensure a creation of culturally equivalent version of psychological test, are described in a step-by-step approach.
Keywords: bias, culture, equivalence, psychological assessment, test adaptation