Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Psychometrické charakteristiky krátké české verze Dotazníku pěti aspektů všímavosti(FFMQ-15-CZ)
Cíle. Cílem této studie bylo validizovat českou verzi 15položkového Dotazníku pěti aspektů všímavosti (FFMQ-15-CZ) a prověřit její psychometrické vlastnosti.
Soubor a procedura. Autoři vyšetřili dva nezávislé soubory respondentů. V prvním šetření byl FFMQ nejprve přeložen do češtiny a následně byl administrován prostřednictvím webového rozhraní. 2806 respondentů (soubor 1) vyplnilo FFMQ-CZ a SWLS. Ve druhém šetření vyplnilo 279 respondentů (soubor 2) FFMQ-15-CZ, SCS-CZ, TOSCA-3, GAD-7 a PHQ-9.
Statistická analýza. S využitím programů IBM SPSS Statistics-23 a Amos-23 byly provedeny výpočty deskriptivní statistiky, Cronbachových koeficientů alfa, Pearsonových korelačních koeficientů a konfirmační faktorové analýzy.
Výsledky. Konfirmační faktorová analýza (soubor 1 i 2) potvrdila pětifaktorovou strukturu FFMQ-15-CZ. Potvrzen byl i model s jedním společným faktorem vyššího řádu. Hodnoty Cronbachových koeficientů alfa byly u FFMQ- 15-CZ a jednotlivých subškál v šetření 1/2 následující: FFMQ-15-CZ (α = 0,77/0,78), nereagování (α = 0,69/0,65), pozorování (α = 0,64), vědomé jednání (α = 0,71/0,69), popisování (α = 0,83/0,79), nehodnocení (α = 0,79/0,78). Podle očekávání byly v šetření 1 a 2 zjištěny významné pozitivní korelace FFMQ-15-CZ s dotazníky životní spokojenosti a soucitu se sebou a významné negativní korelace s dotazníky zachycujícími tendenci k prožívání studu, potíže v regulaci emocí, příznaky úzkosti a příznaky deprese.
Omezení studie. Soubory využité v této studii nebyly reprezentativní pro celou českou populaci. V budoucnu by bylo vhodné prověřit psychometrické vlastnosti dotazníku FFMQ-15-CZ na reprezentativním vzorku české populace, dále u vzorku zkušených meditujících, jakož i u různých klinických vzorků.
Klíčová slova: všímavost, psychometrické vlastnosti, soucit se sebou, tendence k prožívání studu, regulace emocí
Daniel Kořínek, Jan Benda, Jiří Žitník (2019). Psychometrické charakteristiky krátké české verze Dotazníku pěti aspektů všímavosti(FFMQ-15-CZ) . Československá psychologie, 63(1), 55-70.

Psychometric characteristics of the short Czech version of the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ-15-CZ)
Objectives. The purpose of this study was to validate the Czech version of the 15-item Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ-15- CZ) and to examine its psychometric properties.
Sample and setting. Two separate Czech samples were used. In Survey 1, the FFMQ was translated into Czech and then administered through an on-line survey. 2806 participants (sample 1) completed the FFMQ-CZ and the SWLS. In Survey 2, 279 participants (sample 2) completed the FFMQ-15-CZ, the SCS-CZ, the TOSCA-3, the GAD-7 and the PHQ-9.
Statistical analysis. Using IBM SPSS Statistics- 23 and Amos-23, calculations of descriptive statistics, Cronbach’s alpha, Pearson correlation coefficients, test-retest analysis and confirmatory factor analysis were performed.
Results. The confirmatory factor analysis (sample 1 and 2) confirmed the five-factor structure of FFMQ-15-CZ. A single higher-order factor model was then also confirmed. The Cronbach’s alpha coefficients for total FFMQ-15-CZ and subscales in survey 1/2 were as follows: FFMQ-15-CZ (α = 0,77/0,78), nonreactivity to inner experience (α = 0,69/0,65), observing (α = 0,64/0,52), acting with awareness (α = 0,71/0,69), describing (α = 0,83/0,79), nonjudging of inner experience (α = 0,79/0,78). As expected, in Survey 1 and 2, the FFMQ-15-CZ exhibited a significant positive correlation to measures of life satisfaction and self-compassion and a significant negative correlation to measures of shame-proneness, difficulties in emotion regulation, symptoms of anxiety and symptoms of depression.
Study limitation. The samples used in this study were not representative of the general Czech population. In the future, it would be useful to further examine the psychometric properties of the FFMQ-15-CZ in a representative sample of the Czech population, in a sample of experienced meditators as well as in various clinical samples.
Keywords: mindfulness, psychometric properties, self-compassion, shame-proneness, emotion regulation