Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Odlišné fungovanie položiek u mužov a žien v slovenskej verzii NEO päťfaktorového osobnostného inventára
Ciele. Prítomnosť odlišného fungovania položiek (DIF) v psychodiagnostickom nástroji môže indikovať prítomnosť skreslenia medzi skúmanými skupinami. Štúdia je zameraná na analýzu DIF medzi mužmi a ženami v slovenskej verzii NEO päťfaktorového osobnostného inventára (NEO-FFI).
Výskumný súbor. Výskumný súbor tvorí 1016 respondentov (40,6% mužov) zo Slovenska, s priemerným vekom 25,97 rokov (SD= 13,42).
Štatistická analýza. Pre analýzu DIF bolo využitý Mantelov test v programe DIFAS 5.0, ordinálna logistická regresia a metóda Poly-SIBTEST.
Výsledky. Finálne bolo identifikovaných 18 položiek so stredným alebo veľkým DIF, 6 z nich bolo identifikovaných všetkými tromi použitými metódami. Jedna položka vykazovala neuniformné DIF. Odstránenie identifikovaných DIF položiek spôsobilo významnejšiu zmenu v miere rodových rozdielov v škále Otvorenosť voči skúsenosti. Možné faktory spôsobujúce DIF sú diskutované. Prítomnosť identifikovaných DIF položiek nenaznačuje, že NEO-FFI je závažne skresľujúce voči mužom alebo ženám.
Obmedzenia štúdie. Limitáciou tejto štúdie je najmä použitie všeobecného výskumného súboru. Ďalšie štúdie by mohli overiť tieto zistenia na vekovo špecifických súboroch. (Článek je v angličtině).
Klíčová slova: odlišné fungovanie položiek, DIF, NEO päťfaktorový osobnostný inventár, rod, skreslenie
Michal Kohút, Peter Halama (2019). Odlišné fungovanie položiek u mužov a žien v slovenskej verzii NEO päťfaktorového osobnostného inventára . Československá psychologie, 63(1), 71-83.

Gender differential item functioning in Slovak version of Neo Five Factor Inventory
Objectives. Presence of differential item functioning (DIF) in psychological measurement tools can indicate the presence of bias between groups. The present study is focused on analysing DIF between males and females in the Slovak version of NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI).
Sample and settings. The sample consists of 1016 respondents (40,6% males) from Slovakia, with mean age of 25.97 years (SD=13.42). Statistical analysis. For DIF analysis Mantel’s test in DIFAS 5.0 software, ordinal logistic regression and Poly-SIBTEST were used.
Results. The final results show 18 items with medium and large uniform DIF, 6 of them identified by all the methods used. One item showing purely non-uniform DIF was identified. Deletion of identified DIF items caused notable change in scale score differences between males and females in Openness to experience scale. Possible factors causing DIF are discussed. Presence of the identified DIF items does not suggest that NEO-FFI is severely biased against males or females.
Limitation. Limitation of the present study lies mainly in the general sample. Future studies should verify these findings on age specific samples.
Keywords: differential item functioning, DIF, NEO Five Factor Inventory, gender, bias