Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Šikana mezi adolescenty v nápravném zařízení: vztah k obecné agresivitě
Záměr. Cílem studie byl, na podkladě odpovědí českých adolescentů umístěných v nápravných zařízeních, popis asociace role jedinců diferencované na podkladě jejich kombinované aktivní a pasivní účasti při šikaně z hlediska (a) obecné tendence k agresivnímu chování operacionalizované stupnicí BPAQ-SF; (b) prekurzorů připravenosti k násilnému řešení problémů odhadovaných třemi stupnicemi nástroje NIM18.
Soubor a procedura. Soubor tvořilo 191 adolescentů umístěných v pěti nápravných zařízeních, průměrný věk 16,85; SD = 1,55; rozsah 14–19 let. Mladiství byli vyšetřeni dotazníky z hlediska obecné agresivity BPAQ-SF, prekurzorů k násilnému chování NIM18, stupnicemi pro odhad role při šikaně. Administrace nástrojů byla individuální, anonymní, podmíněná informovaným souhlasem.
Výsledky. Sklon k překotnému chování bez zvážení důsledků, ignorování zavedených pravidel a tendence sociálně se prosazovat mezi vrstevníky zvyšuje pravděpodobnost aktivní účasti jedince na šikaně ve srovnání s jedinci s nižšími hodnotami v těchto proměnných.
Omezení studie. Soubor adolescentů nebyl reprezentativní a autoreferenční způsob sběru dat je zvláště u forenzní populace značně citlivý na sociální akceptovatelnost.
Klíčová slova: šikana, agrese, BPAQ-SF, NIM18, adolescenti ve výkonu trestu
Lýdie Tišanská, Jiří Kožený (2019). Šikana mezi adolescenty v nápravném zařízení: vztah k obecné agresivitě. Československá psychologie, 63(2), 129-135.

Bullying among incarcerated adolescents: relation to general aggression
Objectives. The aim of the study was description of the association of the role of incarcerated adolescents categorized according to the combination of active and passive participation in bullying in terms of (a) general tendency towards aggressive behavior operationalized by the BPAQ-SF scale; (b) precursors of preparedness for violent problem solving, estimated by three NIM18 scales using responses from incarcerated adolescents.
Subjects and settings. Responses were obtained from a sample of 191 boys presently confined in five prisons for adolescents, average age 16.85; SD=1.55; range 14–19 years. The subjects filled the questionnaires individually, anonymously, and after signing informed consent.
Results. Proclivity to rush behavior without considering the consequences, ignoring the established rules, and tendency to socially strongly promote oneself among peers increased the likelihood of active participation in bullying compared to individuals with lower values in these variables.
Study limitation. Sample of adolescents was not representative and self-reporting within forensic populations is especially susceptible to social desirability.
Keywords: bullying, aggression, BPAQ-SF, NIM18, incarcerated adolescents