Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vzťah medzi mierou prenatálneho vystavenia testosterónu a schopnosťou empatizácie u mladých ľudí vo veku 19 až 28 rokov narodených na Slovensku
Cieľ. Prenatálny testosterón má signifikantný účinok na určité morfometrické (pomer druhého a štvrtého prsta - 2D:4D) a behaviorálne charakteristiky (identifikácia emócií a empatia) jedinca. Cieľom tejto štúdie bolo určiť či existuje vzťah medzi pomerom 2D:4D a hodnotami empatizačného kvocientu (EQ) u mladých ľudí zo Slovenska.
Výskumný výber a metóda. Testovaciu vzorku predstavovalo 296 ľudí (149 mužov, 147 žien) vo veku 23,1± 2,3 rokov. Probandi podstúpili test zameraný na hodnotenie emócií z výrazu tváre. Na hodnotenie miery empatie probandi podstúpili samohodnotiaci test. Dĺžka druhého a štvrtého prsta bola meraná pomocou posuvného meradla.
Hypotézy. Vyššie hladiny prenatálneho testosterónu udávané pomerom 2D:4D sú spojené s nižšou schopnosťou empatie.
Štatistická analýza. Rozdiely medzi skupinami boli analyzované použitím t-testu (parametrické rozdelenie) alebo Mann-Whitney U testu (neparametrické rozdelenie). Analýza vzťahu medzi parametrami bola testovaná použitím Pearsonovho alebo Spearmanovho korelačného koeficientu. Výsledky. Na základe meraní lze konštatovať, že muži v porovnaní so ženami dosahovali nižšie hodnoty pre 2D:4D, EQ a vykazovali zníženú schopnosť identifikovať emócie z tváre. U mužov bola pozorovaná existencia pozitívneho korelačného vzťahu medzi celkovým 2D:4D a EQ, zatiaľ čo u žien žiadny korelačný vzťah pozorovaný nebol. Záverom je môžné konštatovať, že prenatálna expozícia testosterónu súvisí u mužov so zníženou schopnosťou empatie.
Limity. Limitácie tejto štúdie sú nízky počet probandov a samohodnotiaci aspekt EQ testu, v dôsledku ktorého môže byť výsledok ovplyvnený osobnosťou participantov.
Klíčová slova: prenatálny testosterón, 2D:4D, identifikácia emócií, empatizačný kvocient
Tomáš Senko, Simona Drobná, Martin Mokošák, Lucia Olexová, Lucia Kršková (2019). Vzťah medzi mierou prenatálneho vystavenia testosterónu a schopnosťou empatizácie u mladých ľudí vo veku 19 až 28 rokov narodených na Slovensku. Československá psychologie, 63(2), 150-159.

The relationship between the levels of prenatal testosterone and the ability to empathize in the group of young people born in Slovakia
Objectives. The prenatal influence of testosterone has a significant effect on certain morphometric (second-to-fourth digit ratio – 2D:4D) and behavioural characteristics (identification of emotions and empathy) of an individual. The aim of our study was to determine the value of the empathizing quotient (EQ) and its relation to the ratio 2D:4D in population of young people born in Slovakia.
Participants and settings. Test samples represented 296 individuals (149 males and 147 females) with average age of 23.1 years (SD = 2.3 year). Participants were administered to a test for the identification of emotions from facial expressions. To assess the ability to empathize, participants were administered an EQ test (a self-report test). The length of the second and the fourth finger was measured with a digital Vernier caliper.
Hypotheses. Higher level of prenatal testosterone represented by lower 2D:4D is asscociated with lower ability to empathize.
Statistical analysis. Differences between groups were statistically evaluated using t-test (normal distribution) or Mann-Whitney U test (non-normal distribution). Relationship between parameters was evaluated by Pearson’s or Spearman’s correlation coefficient.
Results. Men compared to women achieved lower values for the 2D:4D ratio, EQ, and they exhibited reduced ability to identify emotions from facial expressions. The ratio of 2D:4D positively correlated with EQ in men but not in women. In conclusion, it can be stated that the prenatal exposure to testosterone is associated with decreased capability of men to empathize. Study limitation. Results of this study could be influenced by low number of participants as well as by personality-dependent self-assessment in the EQ test.
Keywords: prenatal testosterone, 2D:4D, identification of emotions, empathizing quotient