Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Psychometrické vlastnosti slovenskej verzie dotazníka Proactive Coping Inventory: konštruktová validita a vnútorná konzistencia
Zámer. Cieľom štúdie bolo posúdenie psychometrických vlastností, validity a vnútornej konzistencie slovenskej verzie dotazníka PCI. Štúdia sa zaoberá a) skúmaním faktorovej štruktúry dotazníka PCI, b) skúmaním položkovej analýzy a vnútornej konzistencie škál PCI a c) diskriminačnou validitou.
Súbor a procedúra. Súbor tvorili dospelí zamestnaní participanti (n = 540) so zastúpením všetkých krajov na Slovensku, z toho 22 % mužov a 78 % žien. Vekové rozloženie bolo v rozpätí od 20 do 60 rokov, s priemerným vekom 38,62 (SD = 10,78).
Štatistická analýza. Modely boli hodnotené pomocou konfirmačnej faktorovej analýzy, metódou Maximum likelihood (ML), indexami zhody: χ2 test, χ2/df, RMSEA, 90% CI pre RMSEA, CFI, GFI, a informačnými kritériami AIC, BIC. Položková analýza bola realizovaná deskriptívnymi charakteristikami a koeficientom popularity položiek p. Vnútorná konzistencia bola hodnotená Cronbachovým koeficientom α, koeficientom ω, korelácie Pearsonovým koeficientom súčinovej korelácie.
Výsledky. Sedemfaktorový a trojfaktorový model dotazníka ani jednofaktorové modely škál dotazníka nevykazujú dobrú zhodu s dátami. Modifikované jednofaktorové modely vykazujú dobrú zhodu s dátami. Vnútorná konzistencia škál je vo všetkých prípadoch nízka α = ω = ,55–,78. Položková analýza identifikovala problematické položky. Škály dotazníka navzájom korelujú. Výsledky otvárajú otázku, či ide o problém ovplyvnený viac prekladom, alebo súvisí s konštrukciou pôvodnej škály. V aktuálnej podobe v slovenských pomeroch dotazník PCI nedosahuje požadované psychometrické vlastnosti a sú potrebné jeho ďalšie modifikácie. Je potrebné vylepšiť zhodu viacfaktorových modelov s dátami a výrazne zlepšiť vnútornú konzistenciu dotazníka.
Obmedzenia štúdie. Výberový súbor nie je reprezentatívny, vzhľadom na nepravdepodobnostný typ výberu a prevahu žien. Obmedzením je tiež exploračný charakter analýz modifikovaných modelov dotazníka PCI.
Klíčová slova: proaktívne zvládanie, konštruktová validita, vnútorná konzistencia, PCI
Tomáš Sollár, Andrea Solgajová, Martina Romanová, Miriama Hudáková, Ivan Slaměník (2019). Psychometrické vlastnosti slovenskej verzie dotazníka Proactive Coping Inventory: konštruktová validita a vnútorná konzistencia. Československá psychologie, 63(2), 193-209.

Psychometric properties of Slovak version of Proactive Coping Inventory: Construct validity and internal consistency
Objectives. The aim of the study was to assess psychometric properties, validity and internal consistency of the Slovak version of the Proactive Coping Inventory (PCI). The article deals with: a) factorial structure of the PCI, b) item analysis and internal consistency of its scales, c) discriminant validity.
Subjects and settings. The sample consisted of employed adult people from all main regions in Slovakia, 22% were men and 78% women. Their age ranged from 20 to 60 years, with mean age 38.62 (SD=10.78).
Statistical analysis. Confirmatory factor analysis was used to test the models, Maximum Likelihood (ML) method, the goodness of fit indexes: χ2 test, χ2/df, RMSEA, 90% CI for RMSEA, CFI, GFI, and information criteria AIC, BIC. Item analysis was conducted by descriptive characteristics and popularity index p. Internal consistency was assessed by coefficients α and ω, statistical relationships were tested using Pearson’s correlation coefficient.
Results. None of the presented models (seven, three and one factor models) fits the data well. Modified one-factor models fit the data well. Internal consistency is low in all scales (α=ω=.55-.78). Item analysis identified several problematic items. There are significant relationships between the PCI scales. The results open the space for discussion, whether the problem is affected mainly by translation or if it corresponds with the original scale construction. The current studied Slovak version of the PCI does not meet required psychometric properties and several further modifications are needed: to improve the fit of multifactor models of the PCI and significantly increase the internal consistency of the PCI.
Study limitations. The sample is not representative due to nonprobabilistic sampling method and higher percentage of women. The exploratory character of the PCI models modifications is also considered as a study limit.
Keywords: proactive coping, construct validity, internal consistency, PCI