Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Teória vzťahovej väzby a nešpecifické zápalové ochorenia čreva
Nešpecifické zápalové ochorenia čreva (inflammatory bowel disease – IBD) ako chronické ochorenia výrazne redukujú kvalitu života mladých ľudí v produktívnom veku. Etiopatogenéza IBD je multifaktoriálna s kombináciou viacerých genetických a enviromentálnych faktorov. Psychosociálne aspekty ovplyvňujúce priebeh ochorenia a umožňujúce jeho terapeutické ovplyvnenie sú aktuálne extenzívne študované, ale jednoznačný konceptuálny pohľad na ich rolu v manažmente IBD zatiaľ chýba. Teória vzťahovej väzby vyjadruje základnú myšlienku, že vzťah k primárnej vzťahovej osobe ovplyvňuje to, akým spôsobom sa staviame v živote ku všetkým ďalším vzťahom a ako vnímame svet. Bezpečný vzťahový štýl sa zdá byť ochranný pred vznikom tak psychických ako somatických ochorení. Predkladaná práca predstavuje syntézu doterajších štúdií zaoberajúcich sa jednotlivými typmi vzťahových štýlov a ich vplyvu na priebeh a manažment ochorenia s vysvetlením potenciálne patogenetického pôsobenia neistých štýlov vzťahovej väzby na vznik, vývoj a priebeh IBD.
Klíčová slova: IBD, Crohnova choroba, ulcerózna kolitida, teória vzťahovej väzby, kvalita života, biopsychosociálny prístup, vzťah zdravotnícky pracovník - pacient
Hana Bednaříková, Natália Kaščáková, Zuzana Zelinková, Peter Tavel (2019). Teória vzťahovej väzby a nešpecifické zápalové ochorenia čreva. Československá psychologie, 63(2), 226-238.

Attachment theory and inflammatory bowel disease
As a chronic condition, inflammatory bowel disease (IBD) significantly reduces the quality of life of young working age population. The etiopathogenesis of IBD is multifactorial, combining several genetic and environmental factors. Psychosocial aspects that affect the progress of the disease and may have therapeutic effects on the disease are currently being extensively studied, and a clear conceptual approach to their role in IBD management has yet to be identified. The attachment theory states that a relation to a primary caregiver is critical to forming relations with others and to viewing the world around us. A sense of security seems to protect us against psychological disorders and somatic diseases. The paper presented is a synthesis of previous studies dealing with individual expressions of the attachment theory and their effect on the progress and the management of the disease, offering a potential pathogenetic mechanism of the attachment with respect to the origin and development of IBD.
Keywords: IBD, attachment theory, Crohn’s disease, ulcerative colitis, biopsychosocial approach, quality of life, relationship healthcare worker – patient