Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Dotazník řidičského chování DBQ u českých řidičů
Cíle. Vzhledem k podílu lidského faktoru na dopravních nehodách a snaze těmto nehodám předcházet, se jako nezbytné jeví rozlišovat různé formy rizikového chování řidičů a jejich rozdílné psychologické příčiny (motivy). Cílem předkládané studie bylo připravit a experimentálně ověřit reliabilitu a faktorovou validitu české verze dotazníku DBQ (Driver Behaviour Questionnaire) včetně orientačních norem na populaci českých řidičů. Jsou diskutovány prediktory jednotlivých faktorů (řidičského chování), které definují skupiny řidičů vykazujících sklony ke konkrétním typům řidičského chování. Pojednáno je rovněž o praktických dopadech ve vztahu k vzdělávání, výcviku a posuzování řidičů, preventivním opatřením a asistenčním systémům ve vozidlech.
Výzkumný soubor a metody získávání dat. Byla přeložena původní 50položková verze dotazníku DBQ a následně adaptována na populaci českých řidičů. Studie se účastnilo celkem 2 684 českých řidičů, z toho bylo 1 791 mužů a 893 žen.
Analýza dat. Odpovědi na všech 50 položek byly podrobeny explorační a konfirmační faktorové analýze.
Výsledky. Výsledky potvrzují, že DBQ lze modelovat jako dvoufaktorovou metodu, kde první faktor lze označit jako neúmyslné řidičské chyby, druhý jako úmyslné páchání dopravních přestupků. Nejlepší shodu modelu s naměřenými daty vykazovala zkrácená 36položková verze inventáře. Koeficienty omega obou škál přesahují hodnoty 0,85.
Limitací provedené studie je složení výzkumného souboru, který je výrazně nevyrovnaný vzhledem k věkovému rozložení, dominují zejména mladší respondenti, velmi okrajově jsou v souboru zastoupeny osoby starší 65 let, což je nutné brát v potaz zejména z pohledu norem.
Klíčová slova: dotazník DBQ, chování řidičů, dopravní psychologie, dopravněpsychologické vyšetření
Matúš Šucha, Daniel Dostál, Tomáš Dominik (2019). Dotazník řidičského chování DBQ u českých řidičů. Československá psychologie, 63(3), 265-279.

Driver Behaviour Questionnaire (DBQ) in the sample of Czech drivers
Objectives. Due to the role of the human factor in traffic accidents and the effort to prevent these accidents, it is necessary to distinguish between different forms of risk behaviour of drivers and their different psychological causes (motives). The aim of this study is to prepare and experimentally verify the reliability and factor validity of the Czech version of the Driver Behaviour Questionnaire (DBQ) and provide orientational norms for the population of Czech drivers. In addition, predictors of individual factors of driving behaviour are discussed, which define groups of drivers showing a tendency towards specific types of driving behaviour. This article also deals with practical impacts in relation to driver training, assessment, preventive measures and driver’s assistance systems in the vehicle.
Sample and setting. The original 50-item version of the DBQ questionnaire was translated and subsequently adapted to the population of Czech drivers. The study involved a total of 2,684 Czech drivers, of which 1,791 were men and 893 were women.
Statistical analysis. Responses to all 50 items were subjected to exploratory and confirmatory factor analyses.
Results. The results confirm that DBQ can be modeled as a two-factor method where the first factor can be described as unintentional driving mistakes, the other as deliberate committing of traffic offenses. Of all tested models, the best fit was observed using a shortened 36-item version of the questionnaire. Omega coefficients for both scales exceeded 0.85.
The limitation of this study, which has to be taken into the account especially when dealing with the norms, is age structure of the research sample, when young drivers are dominant and drivers older 65 years are represented rarely.
Keywords: DBQ, Driver Behaviour Questionnaire, driver behaviour, traffic psychology, assessment