Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Vnímané príčiny chudoby a subjektívne ašpirácie chudobných: prehľad literatúry
V článku sú diskutované tri aspekty vnímania príčin chudoby – individualistický, štruktúrny a fatalistický, ktoré boli analyzované z hľadiska príjmu, rodu, veku, vzdelania, rasy, politického volebného správania/ideológie, viery v spravodlivý svet a poskytovania pomoci. Individualistické vnímanie príčin chudoby pripisuje vinu jednotlivcovi. Štruktúrne vnímanie príčin chudoby viní systém alebo spoločnosť, vina za chudobu je videná mimo indivíduum. Fatalistické vnímanie príčin chudoby vidí príčinu v osude. Individualistický pohľad na vnímanie príčin chudoby bol potvrdený u mužov, u ľudí s nižším vzdelaním a pri politickom volebnom správaní/ ideológii pravičiarov, nezávislých a konzervatívcov. Štruktúrny pohľad na vnímanie príčin chudoby bol potvrdený u žien, u ľudí s nízkym príjmom, prevažne u starších respondentov, Afričanov čiernej rasy a respondentov zmiešanej rasy v južnej Afrike, u ľudí s ľavicovým volebným správaním/ideológiou, demokratov, liberálov, voličov Labouristickej strany a u tých, ktorí poskytujú pomoc (sociálne zabezpečenie). Fatalistický pohľad na vnímanie príčin chudoby bol v štúdiách potvrdený v menšej miere. Predmetom záujmu boli aj ašpirácie chudobných a nechudobných ľudí, pričom sa nepreukázala jednoznačnosť vysokých alebo nízkych ašpirácií chudobných respondentov. Zistenia a odporúčania pre budúci výskum sú sumarizované v závere.
Článek je v anglickém jazyce.
Klíčová slova: chudoba, vnímané príčiny chudoby, subjektívne ašpirácie
Jaroslava Babjáková, Jozef Džuka, Jonathan Gresty (2019). Vnímané príčiny chudoby a subjektívne ašpirácie chudobných: prehľad literatúry . Československá psychologie, 63(3), 325-336.

Perceived causes of poverty and subjective aspirations of the poor: A literature review
Individual variables are discussed in three views on perception of the causes of poverty – individualistic, structural, fatalistic, analyzing them in terms of income, gender, age, education, race, political voting behaviour/ ideology, belief in a just world, and providing aid. The individualistic perception of the causes of poverty ascribes the blame to the individual. The structural perception of the causes of poverty blames the system or the society; blame for poverty is seen outside of the individual. The fatalistic perception of the causes of poverty sees the cause in fate. The individualistic view on perception of the causes of poverty was confirmed mostly amongst men, people of lower education and in the political voting behaviour/ideology of rightists, Independents and Conservatives. A structural view on perception of the causes of poverty was confirmed by women, people of low income, prevailingly older respondents, black Africans and coloured respondents, in people leftist of political voting behaviour/ideology, Democrats, liberals and Labour voters group and by those providing aid (welfare allocations). A fatalistic view on perception of the causes of poverty was not broadly confirmed in studies. The focus of interest also included the aspirations of poor people when compared to the non-poor and showed there was no exclusivity of high or low aspirations of the poor respondents. More detailed findings and implications for future research are summarized.
Keywords: poverty, perceived causes of poverty, subjective aspirations