Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Tracking artistic transformations: comparing paintings and their source photographs
Tato eye-trackingová studie byla navržena tak, aby byla schopna zachytit efekt umělecké transformace fotografických předloh do maleb a její vliv na okulomotorické chování divákova pohledu. Unikátní set stimulů sestával z maleb a fotografií, které sloužily autorům obrazů jako obrazový zdroj pro jejich tvorbu. Mezi zdrojovými fotografiemi a malbou byly pomocí statistické analýzy naměřených dat nalezeny signifikantní rozdíly v bazálních očních pohybech (BOP) a celkově prostudované ploše stimulu. U maleb byla rychlost očních pohybů vyšší a celkový pohled diváka byl rozptýlenější. Na modulaci BOP se kromě celkové komplexity malby podílela i míra divákovy umělecké expertízy. Dále byly nalezeny signifikantní rozdíly ve srovnání fixačních map maleb oproti fotografiím. Tyto rozdíly mezi fixačními mapami mohou být interpretovány jako index umělecké transformace fotografie do malby, obsahující i složku umělecké intence. Ve světle teoretického pozadí umělecké intence, která v sobě zahrnuje i motorické akty umělce, je představena možnost použít záznam okulomotorického chování jako ukazatele divákovy inference umělecké intence. Tato možnost je ilustrována na třech případových studiích.
Článek je v anglickém jazyce.
Klíčová slova: psychologie umění, oční pohyby, fotografie, malba, umělecká intence
Petr Adámek, Dominika Grygarová, Jiří Lukavský, Ladislav Kesner (2019). Tracking artistic transformations: comparing paintings and their source photographs . Československá psychologie, 63(3), 337-353.

Hledání umělecké intence: porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií
This eye-tracking study was designed to analyze the effect of artistic transformation of a photographic image to a painting on oculomotor behavior. The study employed unique set of stimuli, consisting of paintings and photographs used by authors of the paintings as direct source images. First, the differences in basic eye movement measurements and the explored area were investigated. In paintings, viewers moved their eyes quicker, and viewing was more dispersive. Second, relationship between the basic eye movement measurements and stylistic features (complexity, style expressivity and dynamism) as well as the top-down factor of expertise were analyzed. Furthermore, fixation maps of paintings versus photographs were compared and significant shifts were identified. The difference in fixation maps can be interpreted as a behavioral index of artistic transformations, including artist’s intention (AI). In the light of the theoretical background of AI that includes even motor acts, the idea of using oculomotor behavior as an index of viewer’s inference of AI was introduced.
Keywords: psychology of art, eye movements, photography, paintings, artist’s intention