Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem: odvrácená strana emočních schopností
Článek se zabývá souvislostmi mezi emoční inteligencí (EI) a machiavelismem. Ačkoli bývá EI zpravidla považována za ryze pozitivní osobnostní charakteristiku, existují názory, že jedinec může své emoční schopnosti „machiavelisticky“ zneužít k dosažení vlastních cílů. Na základě provedeného výzkumu u českých vysokoškolských studentů (N = 935) bylo zjištěno, že vyšší mírou EI jako vnímané schopnosti disponují ženy (na úrovni subškál však byly rozdíly patrné jen v oblasti vyjadřování emocí a regulace emocí ostatních), vyššího skóru machiavelismu naopak dosahovali muži. Kanonická korelační analýza odhalila komplexní vztahy EI a machiavelismu a zároveň nejednotnost škály machiavelismu MPS: Machiavelistická nedůvěra vůči ostatním a amorálnost souvisela s vyjadřováním emocí negativně, kdežto touha po moci pozitivně. Diskuze je věnována otázce, zda lze touhu po moci považovat za negativní/ antisociální.
Klíčová slova: emotional intelligence, machiavellianism, emotional manipulation
Kateřina Rečková, Karel Rečka, František Baumgartner (2019). Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem: odvrácená strana emočních schopností. Československá psychologie, 63(3), 354-363.

Emotional intelligence and its relationship to Machiavellianism: The dark side of emotional skills
This article seeks to investigate the links between emotional intelligence (EI) and Machiavellianism. Despite EI being generally considered a purely positive personality characteristic, some believe that an individual may misuse his emotional abilities in a Machiavellian manner in order to achieve his own goals. The research conducted among Czech university students (N = 935) showed that females have a higher level of self-report ability EI (note that on a subscale level, the difference was found only in Emotional Expression and Emotional Regulation of Others), whereas males score higher in all measures of Machiavellianism. Complex relationships between EI and Machiavellianism along with an inconsistency of the trait of Machiavellianism captured by the Machiavellian Personality Scale (MPS) were discovered using the canonical correlation analysis: the Machiavellian Distrust of Others and Amorality were negatively related to Emotional Expression, nevertheless, Desire for Control was positively related to Emotional Expression. The discussion addresses the question of whether one’s desire
Keywords: emoční inteligence, machiavelismus, emoční manipulace