Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Integrita a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří
Období stárnutí a stáří zahrnuje značnou část života člověka, což s sebou nese sociální, demografické, politické a také psychologické důsledky. Na základě koncepce Erika H. Eriksona, který pro toto poslední životní stadium naznačil úkol dosažení integrity ega, se autoři v tomto příspěvku zabývají vybranými a klíčovými prvky ego integrity: životním bilancováním, akceptací minulosti a přijetím konce života a smrti. Cílem této studie je představit teorii integrity ega v její komplexitě na základě dostupných pramenů i pozdějších rozpracování Eriksonem a jeho kolegy. Autoři se rovněž pokouší naznačit spojitosti se současným stárnutím: s ohledem na rostoucí počet seniorů ve společnosti studie představuje staronový vhled do stáří a psychické přípravy na toto období, a to v perspektivě optimálního vývoje a sociálně historické zkušenosti. Podle Eriksona je dosažení integrity ega dostupné pro každého, bez ohledu na minulost, sociální postavení, etnicitu či vzdělání. Stárnutí a stáří na základě interpretace Eriksonovy koncepce a dosavadní empirické evidence znamená především vyvažování dialogu mezi integritou a zoufalstvím na cestě k moudrosti.
Klíčová slova: stárnutí, akceptace minulosti, životní bilancování, strach ze smrti, konečnost
Iva Poláčková Šolcová, Vladimír Chrz, Eva Dubovská, Iva Šolcová (2019). Integrita a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří. Československá psychologie, 63(4), 369-385.

Ego integrity and despair in Erikson’s conception of old age
Late adulthood and aging constitutes the chief portion of the human lifespan, which has various societal, demographical, political, but also psychological consequences. Following the work of Erik H. Erikson, who stressed the task of attaining ego integrity in the final stage of human life, the present study examines and stresses various facets of ego integrity concept: life reviewing, acceptance of the past, acceptance of the end of one’s life and death. Erikson in his work suggested that ego integrity is attainable to everyone. The aim of this study is to present Erikson’s theory in its complexity and connections to aging nowadays we felt worth exploring. Taking into account the growing number of elderly in society, the study should reveal new and old insight into psychological preparation of growing older with respect to optimal development, empirical and especially historical experience of aged people. Aging older based on this interpretation of Erikson’s work and results from empirical evidence means primarily balanced dialogue between integrity and despair on the way to wisdom.
Keywords: aging, acceptance of the past, life review, fear of death