Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Kumulace výhod nebo utváření práce? Organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excelence u výzkumníků na začátku kariéry
Cílem této integrativní přehledové studie je analyzovat současný výzkum zabývající se individuálními a sociálními podmínkami úspěšného profesního rozvoje výzkumníků a výzkumnic na začátku kariéry. V této analýze se autoři zaměřují na dvě linie výzkumu, sociologickou a psychologickou. Ze sociologického pohledu je rozvoj výzkumné excelence utvářen sociálně-organizačními procesy spojenými s tzv. kumulací výhod (cumulative advantage, Merton, 1988), které umožňují vybraným jedincům úspěšný rozvoj výzkumné dráhy směrem k výzkumné excelenci prostřednictvím nerovné distribuce dostupných sociálních a organizačních zdrojů. Naopak z psychologického pohledu jsou pro úspěšný rozvoj výzkumné dráhy klíčové individuální charakteristiky, jako je motivace a vlastní aktivita v rámci akademické komunity a výzkumné instituce, které autoři popisují v rámci organizačně-psychologického konceptu utváření práce (job crafting, Tims, Bakker, 2010). Na tomto základě autoři předkládají argument pro integrativní „systemický“ přístup spojující tyto dva pohledy do jednotného rámce, v němž autoři usilují o vyrovnaný pohled na vliv sociálně- organizačních a individuálně-psychologických faktorů, především s ohledem na jejich vzájemnou interakci. Tento systemický rámec naznačuje, že pro individuální výzkumníky usilující o rozvoj výzkumné excelence je klíčová nejen motivace a aktivita zaměřená přímo na výzkumnou produktivitu, ale také aktivní utváření vlastních podmínek v rámci akademické komunity a konkrétních institucí, které jim umožňují zapojit se do sociálně-organizačních procesů kumulace výhod. Na druhou stranu pro výzkumné instituce je důležité usilovat o omezení procesů kumulace výhod, neboť vedou ke zvyšujícím se nerovnostem, nižší kvalitě soutěže o dostupné zdroje a tím i k nižší kvalitě výzkumného prostředí jako takového.
Klíčová slova: výzkum, excelence, výkon, vědci na začátku kariéry, systemický model, akademické vládnutí, vysoké školství, pracovní prostředí, motivace, kumulace výhod, utváření práce
Jiří Mudrák, Kateřina Zábrodská, Kateřina Machovcová (2019). Kumulace výhod nebo utváření práce? Organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excelence u výzkumníků na začátku kariéry. Československá psychologie, 63(4), 445-465.

Cumulative advantage or job crafting? Organizational and psychological conditions of the development of research excellence in early career researchers
The aim of this integrative review is to analyze the contemporary research on individual and social conditions shaping a successful professional development of early career researchers. In this analysis, authors explore two lines of research, a sociological and a psychological. From the sociological perspective, the development of research excellence is determined by social-organizational processes of “cumulative advantage” (Merton, 1988) which enable the development of selected individuals towards research excellence by an unequal distribution of available resources. From the psychological perspective, successful development of research excellence is determined by individual characteristics, such as motivation or individual activity in the academic community and research organization, which authors review within the organizational psychology framework of “job crafting” (Tims, Bakker, 2010). On this basis, authors propose an argument for an integrative “systemic” approach that merges these two perspectives into a unified framework in which authors seek a balanced view of socialorganizational and individual-psychological processes and their mutual interactions. This systemic framework suggests that individual researchers striving for research excellence need not only to exhibit a high level of motivation and research-related activity but also engage in active creating of their position in academic community and research organization that allow them to participate in the processes of cumulative advantage. On the other hand, the research institutions should strive to mitigate the processes of cumulative advantage as these processes increase inequalities between the academics as well as institutions, distort the competition for available resources and in this way negatively affect the quality of research environment.
Keywords: research, excellence, high achievement, early career researchers, systemic model, academic governance, higher education, work environment, motivation, cumulative advantage, job crafting