Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Všeobecný faktor inteligencie: medzipohlavné rozdiely a vzťah k školskému prospechu u žiakov stredných škôl
Cieľom výskumu bolo zistiť, či existuje medzipohlavný rozdiel vo všeobecnej kognitívnej schopnosti (g), pričom sa tiež skúmajú vzájomné vzťahy medzi školským prospechom a všeobecnou inteligenciou. Výskum bol realizovaný na súbore 567 slovenských žiakov stredných škôl, 279 mužov a 288 žien. Priemerný vek súboru bol 17,1 rokov (SD = 1,21) a vekové rozpätie bolo od 15 do 21 rokov. Pre meranie všeobecnej kognitívnej schopnosti bol použitý Viedenský matricový test (Vonkomer, 1992), ktorý je podobný Ravenovým štandardným progresívnym maticiam. Kritérium školského prospechu boli známka zo slovenského jazyka, matematiky a cudzieho jazyka (anglický a nemecký jazyk). Údaje boli analyzované aplikovaním neparametrického Mann-Whitneyho U-testu a korelačnou analýzou. Je možné konštatovať, že bol replikovaný objavujúci sa trend v literatúre o zanedbateľných medzipohlavných rozdieloch vo všeobecnej kognitívnej schopnosti (U = 35525,5, p < 0,017, r = -0,10). Výsledky tiež ukázali stredne silný vzťah všeobecnej kognitívnej schopnosti a školského prospechu – vyššia úroveň všeobecnej kognitívnej schopnosti sa viaže s lepším prospechom zo slovenského jazyka (r = -0,38**), matematiky (r = -0,45**) a cudzieho jazyka (r = -0,35**).
Klíčová slova: všeobecný faktor inteligencie, všeobecná kognitívna schopnosť, medzipohlavné rozdiely, školský prospech
Peter Žitný, Marián Špajdel (2019). Všeobecný faktor inteligencie: medzipohlavné rozdiely a vzťah k školskému prospechu u žiakov stredných škôl . Československá psychologie, 63(4), 466-475.

General factor of intelligence: sex differences and relationship to school achievement in secondary school pupils
The objective of this research was to examine whether there is a sex difference in general cognitive ability (g) and also investigate mutual relationships between the school achievement and general intelligence. The research was conducted on the Slovak sample of 567 secondary school pupils, 279 of them were male and 288 female. The average age of the sample was 17.1 years (SD = 1.21) and their age ranged from 15 to 21 years. To measure general cognitive ability, The Vienna Matrices Test (Vonkomer, 1992), which is similar to Raven’s Standard Progressive Matrices, was used. School achievement criteria were grades in Slovak language, math and foreign language (English, German). The data was analyzed using the non-parametric Mann-Whitney U-test and correlation analysis. It can be concluded that an emerging trend in the literature of negligible sex differences on mean scores of general cognitive ability was replicated (U = 35525.5, p < 0.017, r = -0.10). The results also showed moderately strong relation between general cognitive ability and school achievement – higher general cognitive ability relate to better school achievement in Slovak language (r = -0.38**), math (r = -0.45**), and foreign language (r = -0.35**).
Keywords: general factor of intelligence, general cognitive ability, sex difference, school achievement