Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Vzťah interakčného štýlu učiteľa a seba-vnímanej životnej zmysluplnosti v kontexte prosociálnosti
Ciele výskumu. Cieľom štúdie bolo zistiť, aký je vzťah medzi sebapercipovaným prosociálnym správaním žiakov na jednej strane a interakčným štýlom učiteľa etickej alebo náboženskej výchovy na strane druhej. Autori takisto zisťovali, aký je vzťah medzi sebapercipovaným prosociálnym správaním a životnou zmysluplnosťou u žiakov.
Výskumný súbor a metódy. Výskumný súbor tvorili žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania v západoslovenskom regióne (N = 429, priemerný vek 13,8 rokov, 55 % chlapcov). Metódami zberu dát boli nástroje Dotazník interakčného štýlu učiteľa – ISU (Gavora, Mareš, den Brok, 2003), Škála životnej zmysluplnosti – ŠŽZ (Halama, 2002) a Dotazník prosociálneho správania – PROS (modifikovaná verzia podľa Rajský, Podmanický, 2016).
Výskumné hypotézy. Autori predpokladali, že interakčný štýl učiteľa v dimenziách organizujúci/ napomáhajúci/chápajúci/vedúci k zodpovednosti/ karhajúci pozitívne koreluje so seba- -vnímaným prosociálnym správaním žiakov. Naopak – interakčný štýl učiteľa v dimenziách neistý/nespokojný/dominantný koreluje so seba- vnímaným prosociálnym správaním žiakov negatívne. Autori takisto predpokladali, že medzi seba-vnímaným prosociálnym správaním a životnou zmysluplnosťou žiakov existuje štatisticky významný vzťah.
Štatistická analýza. Pre štatistické spracovanie bol využitý program SPSS a jednoduchá korelačná analýza s využitím Pearsonovej súčinovej korelácie (štandardizovaný koeficient r). Výsledky. Ukázalo sa, že organizujúca interakcia učiteľa, chápajúca interakcia učiteľa a jeho interakcia vedúca k zodpovednosti pozitívne korelujú so seba-vnímaným prosociálnym správaním žiakov. Naopak – interakčné štýly ako neistý, nespokojný, karhajúci a prísny, negatívne korelujú so sebapercipovaným prosociálnym správaním žiakov. Preukázali sa pozitívne vzťahy medzi seba-vnímaným prosociálnym správaním žiakov a kognitívnou, afektívnou a motivačnou dimenziu vnímanej životnej zmysluplnosti.
Limity. Zámerný nereprezentatívny výber, výber metód na štatistické spracovanie dát.
Klíčová slova: prosociálne správanie, interakčný štýl učiteľa, zmysluplnosť života
Anna Sádovská, Peter Kusý (2019). Vzťah interakčného štýlu učiteľa a seba-vnímanej životnej zmysluplnosti v kontexte prosociálnosti. Československá psychologie, 63(4), 476-490.

Relation between teacher interaction style and self-perceived meaning in life in the context of prosociality
Objectives. The aim of present study is to investigate relation between self-perceived prosocial behaviour and teacher interaction style; and relation between pupils, self-perceived behaviour and pupils’ meaning in life.
Sample and setting. The sample consisted of 429 Slovak lower secondary school pupils (male 55%, Mage 13.8 years) from 22 various schools in west Slovakia. The interaction style of twenty- two teachers was assessed. Methods of data collections: Slovak version of Questionnaire on Teacher Interaction Style – SK-QTI (Gavora, Mareš, den Brok, 2003; Vašíčková, 2015), Scale of Life Meaning – SLM (Halama, 2002) and Questionnaire on Prosocial Behaviour – PROS (modified version by Rajský, Podmanický et al., 2016).
Research hypothesis. Authors supposed positive correlation between some dimensions of teacher interaction style (leadership, understanding, responsibility, understanding and admonishing) and pupils’ self-perceived prosocial behaviour; and positive correlation between self-perceived prosocial behaviour and meaning in life. Statistical analysis. The programme SPSS, simple correlation analysis and Pearson correlation coefficient (standardized coefficient r) were used to examine data.
Results. The positive correlation was shown between self-perceived prosocial behaviour of pupils and teachers, higher score in dimensions of leadership, understanding and responsibility. In contrary, some dimensions of teacher interaction style (strict, uncertain, dissatisfied and admonishing) correlate negatively with self-perceived prosocial behaviour of pupils. Similarly, positive correlation were assumed between selfperceived prosocial behaviour and cognitive, motivation and affective dimensions of pupils, meaning in life.
Study limitation. Intentional non-representative sample, simple correlation analysis.
Keywords: prosocial behaviour, teacher interaction style, meaning in life