Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Hravá ritualizace zkušenosti jako ideál ego integrity
Pointou tohoto teoretického článku je utřídění a rozpracování méně známé koncepce ritualizace zkušenosti Erika H. Eriksona. Proces ritualizace určitých ústředních principů činnosti Erikson považuje za důležité pojítko ontogeneze jednotlivce a socio-kulturního prostředí. Důležitou charakteristikou tohoto procesu je ideál hravé adaptace společenských rituálů. Eriksonovo dílo v tomto ohledu zůstalo nedokončené. Přestože autor svým pojetím hry inspiroval psychologii i herní teorii, spojitost mezi celkovým vývojem, ritualizací a hravostí nebyla provedena. Tento příspěvek nejprve obhajuje směrodatnost hravosti ve vývoji z optiky Eriksona a aktuální, leč zatím nepočetné literatury na toto téma. Následně je předložených osm stadií ritualizace usazeno do širšího kontextu budování ego integrity. Hra formulovaná jako prostor rozšiřující kontrolu ega nad sebou samým, přechodovým prostorem hry s objekty a vnějším světem je zde chápana ve smyslu nástroje k dosažení psychické integrity. V tomto duchu jsou akcentovány pozdní etapy života představující otevření nových možností hr avosti, schopnost zachovat vývojovou kontinuitu a adaptivně se vyhnout strachu z blížící smrti. Nabídnutý model sice poskytuje obecné mechanizmy vývoje, ale bezpečnější je předpokládat, že se místy jedná o specifickou linii zrání. Hravá podoba ego integrity není jediným platným stylem duševní koherence. Důležité je zdůraznit, že hravost pozdního věku je v E riksonově podání příkladem idealizace stáří požehnaného kvalitami mysli dítěte, tedy velmi vzácného úkazu.
Klíčová slova: hravost, ritualizace, ego integrita, životní cyklus, stáří
Ondřej Hrabec, Vladimír Chrz, Iva Poláčková Šolcová (2019). Hravá ritualizace zkušenosti jako ideál ego integrity. Československá psychologie, 63(5), 497-509.

Playful ritualization of experience as an ideal of ego integrity
The purpose of this theoretical paper is to organize and elaborate on the conception of stages in the ritualization of experience. Erikson frames the ritualization as a process of playful adaptation that individualizes formal and informal ritual practices. Despite the many inspirations Erikson brought to psychology and play theory, the relation between ontogenesis, ritualization, and playfulness is not fully explored. This paper advocates the important role of playfulness during human development drawing on conclusions from contemporary research and play theory. Subsequently, the eight stages of ritualization are put in a context of ego integrity construction. According to Erikson, play forms the mental space in mind and reality that enables ego to develop mastery over reality and achieve greater coherence. The later stages of life are emphasized here to propose the potential role of playfulness in successful aging and coping with death. Playfulness is then discussed as an idealistic principle of general development and as the specific style of ego integrity.
Keywords: playfulness, ritualization, ego integrity, life cycle, old age