Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Metakognitivní charakteristika intelektově mimořádně nadaných dětí
Článek přináší přehled významných poznatků týkajících se metakognice a jejího vztahu k mimořádnému nadání. Vymezeny a stručně popsány jsou základní aspekty metakognice, v souladu s historickým vývojem i s aktuálním pojetím tohoto konstruktu. Následně se text zabývá tím, nakolik se podle reprezentativních zahraničních empirických výzkumů v jednotlivých aspektech metakognice (deklarativních, procedurálních aj.) odlišují nadané děti od běžné populace. Část článku je věnována i stručnému vymezePřehledové studie / 561 ní mimořádného nadání, zejména s ohledem na posun v odborných názorech na povahu tohoto konstruktu: od klasického Termanova pojetí, v němž bylo nadání definováno výhradně na základě mimořádných výsledků dosažených ve standardizovaných inteligenčních testech, k modernějším přístupům, které zohledňují i jiné kognitivní výkony a do jisté míry i mimointelektové faktory, jakými jsou motivace či tvořivost. Další část studie je proto zaměřena na význam metakognice pro nadání chápané jako „rozvíjející se expertnost“, což je pojetí spojené zejména se jménem R. Sternberga. Na závěr jsou shrnuty některé implikace pro diagnostiku a pedagogicko- psychologickou praxi.
Klíčová slova: metakognice, nadání, inteligence, vývoj, expertnost
Ondřej Straka, Šárka Portešová (2019). Metakognitivní charakteristika intelektově mimořádně nadaných dětí. Československá psychologie, 63(5), 543-561.

Metacognitive characteristics of exceptionally intellectually gifted children
The article presents an overview of important knowledge regarding metacognition and its relation to exceptional giftedness. Basic aspects of metacognition are defined and briefly described in accordance with the historical development and current notions of this construct. The following text deals with how much gifted children differ from typical population in particular aspects of metacognition (declarative, procedural, etc.). Part of the article is dedicated to a concise delimitation of exceptional giftedness, mainly in view of the shift in expert opinions concerning the nature of this construct: from the classic Terman´s conception, in which giftedness was defined solely as based on exceptional results in standardized IQ tests, to more modern approaches, which take into account also other cognitive achievements, and to a certain extent even non-intellectual factors such as motivation or creativity. The next part of the study therefore focuses on the significance of metacognition for giftedness viewed as “developing expertise”, which is the conception associated mainly with R. Sternberg. Finally, there is an outline of some implications for assessment and for psycho-educational practice.
Keywords: metacognition, giftedness, intelligence, development, expertise