Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Deprese a kognitivní funkce – současné perspektivy
Článek pojednává o dosavadních poznatcích a specifických nálezech v oblasti kognitivního fungování u depresivní poruchy. Ačkoli desítky let výzkumu depresivní poruchy ukazují na kognitivní oslabení spojené s touto poruchou, řada metaanalýz naznačuje, že kognitivní deficit není přítomen u všech jedinců trpících depresí. Vedle klasických neuropsychologických studií existuje také řada výzkumů, které poukazují naopak na zlepšení některých funkcí při prožívání negativního afektu a dokonce i v průběhu depresivní poruchy. Příspěvek se věnuje těmto inkonzistencím a dále se zabývá metodologií výzkumu deprese, která rovněž vykazuje nejednotnost. V neposlední řadě je věnována pozornost celkové roli kognice v rozvoji depresivní poruchy s řešením otázky, jakým způsobem může použitá metodologie výzkumu pomoci rozklíčovat roli kognitivních aspektů u deprese. Na závěr jsou pak navržena opatření, která by v budoucím výzkumu mohla vnést světlo do řešení této problematiky.
Klíčová slova: deprese, kognitivní funkce, neuropsychologie
Gabriela Věchetová, Martin Paštrnák, Marcela Ševčíková, Magda Bartošková, Marek Preiss (2019). Deprese a kognitivní funkce – současné perspektivy. Československá psychologie, 63(5), 562-575.

Cognitive functions in depression – current perspectives
The review summarizes the knowledge and specific findings about cognitive functioning in depression. Although decades of research on depressive disorder have pointed out cognitive impairment might be linked to depression, a number of meta-analyses indicated that cognitive impairment is not necessarily present in all individuals suffering from this disorder. On the other hand, apart from classical neuropsychological studies there is a growing body of research calling attention to the improvement of some cognitive processes linked to the negative affect with the overreach to depressive affect. The review focuses on these inconsistencies and discusses the methodology of the research on depression, which lacks unity. Last but not the least, attention is drawn to the role of cognition in the course of depression with considerations of how the methodology of research can help to identify it. Furthermore, suggestions for future research are proposed to bring more clarity into this complex matter.
Keywords: depression, cognitive functions, neuropsychology